Jaarrekening

Toelichting op de balans

3.3.1 Immateriële vaste activa

Hieronder ziet u de stand van zaken van de immateriële vaste activa. De immateriële vaste activa bestaan uit bijdragen aan activa in eigendom van derden en (dis) agio.

Kosten geldleningen en saldo agio
Het negatieve saldo bestaat uit de vooruit ontvangen rente voor de gehele looptijd van twee afgesloten leningen. De rente moet worden toegerekend aan het jaar waarop het betrekking heeft, daarom dat dit bedrag is opgenomen op de balans.

Bijdrage aan activa in eigendom van derden
In  2021 hebben wij nieuwe bijdragen aan activa in eigendom van derden gedaan. De mutatie bestaat uit vermeerderingen door aanpassingen van schoolpleinen (comfortabele gezinsstad) en door verminderingen door afschrijving op het bestaande bestand van bijdrage aan activa in eigendom van derden.

bedragen x € 1.000,-

00

Immateriële vaste activa

31-12-2021

31-12-2020

Mutatie

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

00.3

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

2.413

2.340

73

Kosten verbonden aan sluiten geldlening & saldo agio/disagio

00.1

Kosten verbonden aan sluiten geldlening & saldo agio/disagio

-443

-524

81

Totaal

Immateriële vaste activa

1.970

1.816

154

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 18:07:57 met de export van 05/24/2022 15:56:14