Jaarrekening

WNT

3.5 WNT

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publiek en semi-publieke sector (WNT)

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publiek en semi-publieke sector (WNT) heeft als  belangrijkste uitgangspunt dat alle partijen, zowel (beoogde) topfunctionarissen als instellingen, openbaar hun maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen. De wet schrijft voor dat financiële gegevens van topfunctionarissen openbaar gemaakt moeten worden. In de onderstaande tabel zijn deze gegevens opgenomen.

Bij het opstellen van deze paragraaf hebben wij de Beleidsregels toepassing WNT van 27 februari 2014, inclusief de wijziging van 12 maart 2014, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als uitgangspunt gehanteerd.

Gegevens 2021

bedragen x € 1

T.J.H.M. Berben

A. Oudbier

Functiegegevens

gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2021

[01/01] – [31/12]

[01/01] – [31/12]

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

148.113

123.055

Beloningen betaalbaar op termijn

22.733

21.822

Subtotaal

170.846

144.877

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

209.000

209.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

€ 170.846

€ 144.877

Het bedrag van de overschrijding, en

N.v.t.

N.v.t.

de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2020

bedragen x € 1

T.J.H.M. Berben

A. Oudbier

Functiegegevens

gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2020

[01/01] – [31/12]

[01/01] – [31/12]

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

146.351

121.516

Beloningen betaalbaar op termijn

21.246

20.454

Subtotaal

167.597

141.970

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

201.000

201.000

Bezoldiging

€ 167.597

€ 141.970

Er zijn geen belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen uitgekeerd.

Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor gemeenten is € 209.000. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. In 2021 zijn dhr. Oudbier en dhr. Berben het gehele jaar in dienst geweest.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2021 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2021 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

Wij herkennen ons in de door de Minister van BZK in zijn kamerbrief d.d. 27 februari 2014 onderkende uitvoeringsproblemen met betrekking tot externe niet-topfunctionarissen. In lijn met paragraaf 6 van de (gewijzigde) Beleidsregels toepassing WNT leggen wij geen verantwoording af over externe niet-topfunctionarissen.

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 18:07:57 met de export van 05/24/2022 15:56:14