Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten (programmarekening)

bedragen x € 1.000,-

Taakveld/programma

Primaire begroting 2021

Begroting 2021

Rekening 2021

Afwijkingen 2021

Rekening

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2020

Paragraaf bedrijfsvoering

0.4 Overhead

65.929

4.897

-61.032

67.264

4.617

-62.647

63.508

4.518

-58.990

-3.756

-99

3.657

-60.800

0.10 Mutaties reserves

303

-303

303

1.054

751

1.434

1.485

51

1.131

431

-700

879

Sub-totaal programma

66.232

4.897

-61.335

67.567

5.671

-61.896

64.942

6.003

-58.939

-2.625

332

2.957

-59.921

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

0.1 Bestuur

9.957

125

-9.832

10.009

145

-9.864

9.291

190

-9.101

-718

45

763

-9.112

0.2 Burgerzaken

3.840

2.294

-1.546

4.301

2.294

-2.007

3.750

1.954

-1.796

-551

-340

211

-1.482

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

3.041

1.210

-1.831

3.022

1.210

-1.812

3.993

3.295

-698

971

2.085

1.114

-375

0.5 Treasury

9.036

10.668

1.632

9.036

10.669

1.633

8.498

10.496

1.998

-538

-173

365

1.257

0.61 OZB Woningen

2.120

26.136

24.016

2.120

26.136

24.016

2.347

25.904

23.557

227

-232

-459

23.402

0.62 OZB Niet-woningen

28.442

28.442

28.442

28.442

27.897

27.897

-545

-545

27.590

0.64 Belastingen overig

91

9.621

9.530

91

9.621

9.530

-187

9.749

9.936

-278

128

407

8.899

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

340.919

340.919

357.579

357.579

371.597

371.597

14.018

14.018

356.955

0.8 Overige baten en lasten

-510

373

883

-736

373

1.109

6.694

6.842

148

7.430

6.469

-961

-660

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

145

-145

145

-145

-318

3.4 Economische promotie

1.117

2.183

1.066

1.188

2.183

995

941

3.146

2.205

-247

963

1.210

107

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

55

-55

55

-55

26

4

-22

-29

4

32

-33

0.10 Mutaties reserves

9.009

-155

-9.164

15.255

14.121

-1.134

32.237

25.941

-6.296

16.982

11.820

-5.162

-976

Sub-totaal programma

37.756

421.816

384.060

44.341

452.773

408.432

67.735

487.015

419.280

23.394

34.242

10.848

405.254

Programma 2 Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

12.320

351

-11.969

12.319

351

-11.968

12.492

350

-12.142

173

-1

-173

-11.872

1.2 Openbare orde en veiligheid

4.329

879

-3.450

7.590

913

-6.677

7.660

1.083

-6.577

70

170

101

-3.584

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

49

-49

48

-48

48

-48

0.10 Mutaties reserves

140

140

351

491

140

351

351

-212

Sub-totaal programma

16.698

1.230

-15.468

19.957

1.404

-18.553

20.551

1.924

-18.627

594

520

-72

-15.668

Programma 3 Openbare ruimte

0.63 Parkeerbelasting

4.204

4.204

4.204

4.204

13

2.153

2.140

13

-2.051

-2.064

2.166

1.2 Openbare orde en veiligheid

207

-207

207

-207

199

-199

-8

8

-165

2.1 Verkeer en vervoer

15.089

1.627

-13.462

17.216

2.766

-14.450

16.748

2.863

-13.885

-468

97

566

-13.570

2.2 Parkeren

4.032

10

-4.022

4.414

10

-4.404

4.740

128

-4.612

326

118

-208

-4.067

2.5 Openbaar vervoer

66

-66

66

-66

47

-47

-19

19

-63

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

15.475

1.575

-13.900

16.200

1.708

-14.492

15.446

1.477

-13.969

-754

-231

523

-13.295

7.2 Riolering

21.017

24.943

3.926

21.010

24.943

3.933

21.309

24.610

3.301

299

-333

-632

3.452

7.4 Milieubeheer

359

-359

359

-359

531

73

-458

172

73

-99

-340

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

3.107

3.487

380

3.102

3.487

385

3.107

3.526

419

5

39

34

376

0.10 Mutaties reserves

37

23

-14

83

1.720

1.637

2.024

1.714

-310

1.941

-6

-1.946

566

Sub-totaal programma

59.389

35.869

-23.520

62.657

38.838

-23.819

64.164

36.544

-27.620

1.507

-2.294

-3.799

-24.940

Programma 4 Milieu

7.3 Afval

18.813

23.887

5.074

19.363

23.961

4.598

20.339

24.691

4.352

976

730

-247

4.602

7.4 Milieubeheer

6.945

376

-6.569

8.013

1.652

-6.361

8.119

2.979

-5.140

106

1.327

1.222

255

0.10 Mutaties reserves

402

491

89

1.882

1.966

84

2.486

1.040

-1.446

604

-926

-1.530

-6.255

Sub-totaal programma

26.160

24.754

-1.406

29.258

27.579

-1.679

30.944

28.710

-2.234

1.686

1.131

-555

-1.398

Programma 5 Jeugd en onderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

16.431

812

-15.619

22.414

6.796

-15.618

20.647

7.524

-13.123

-1.767

728

2.494

-23.344

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

9.329

3.851

-5.478

12.969

5.205

-7.764

8.814

3.079

-5.735

-4.155

-2.126

2.029

-4.648

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.206

1.313

-4.893

6.963

1.539

-5.424

7.377

2.162

-5.215

414

623

210

-5.763

6.2 Wijkteams

6.614

138

-6.476

6.607

138

-6.469

6.341

271

-6.070

-266

133

400

-4.333

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

41.630

-41.630

41.994

-41.994

43.731

31

-43.700

1.737

31

-1.706

-44.263

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

4.900

-4.900

4.900

-4.900

4.445

-4.445

-455

455

-4.545

7.1 Volksgezondheid

4.371

-4.371

4.463

-4.463

4.410

-4.410

-53

53

-4.272

0.10 Mutaties reserves

-499

-499

3.500

2.270

-1.230

7.640

3.317

-4.323

4.140

1.047

-3.093

1.456

Sub-totaal programma

89.481

5.615

-83.866

103.810

15.948

-87.862

103.405

16.384

-87.021

-405

436

842

-89.712

Programma 6 Apeldoorn activeert

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

422

70

-352

420

70

-350

378

38

-340

-42

-32

10

-467

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.968

1.811

-157

2.021

1.811

-210

2.006

1.795

-211

-15

-16

-87

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

131

5

-126

131

5

-126

275

9

-266

144

4

-140

-224

6.3 Inkomensregelingen

76.846

57.985

-18.861

77.863

57.985

-19.878

80.564

66.322

-14.242

2.701

8.337

5.636

-13.373

6.4 Begeleide participatie

19.944

-19.944

19.951

-19.951

19.159

-19.159

-792

792

-21.783

6.5 Arbeidsparticipatie

8.543

410

-8.133

15.278

964

-14.314

13.600

1.125

-12.475

-1.678

161

1.838

-7.235

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

3.575

283

-3.292

3.874

283

-3.591

3.570

234

-3.336

-304

-49

255

-2.975

0.10 Mutaties reserves

3.396

3.396

909

3.396

2.487

909

-910

-3.251

Sub-totaal programma

111.429

60.564

-50.865

119.538

64.514

-55.024

120.461

72.919

-47.542

923

8.405

7.481

-49.395

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

13.304

1.721

-11.583

13.701

1.721

-11.980

12.467

1.918

-10.549

-1.234

197

1.432

-10.872

6.2 Wijkteams

11.922

140

-11.782

12.021

140

-11.881

10.987

215

-10.772

-1.034

75

1.108

-12.698

6.5 Arbeidsparticipatie

203

-203

203

-203

242

-242

39

-39

-238

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.013

295

-5.718

6.013

295

-5.718

4.672

62

-4.610

-1.341

-233

1.108

-5.076

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

40.725

1.011

-39.714

40.842

1.011

-39.831

32.574

793

-31.781

-8.268

-218

8.051

-33.838

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

46.612

3.329

-43.283

50.610

3.577

-47.033

44.304

3.625

-40.679

-6.306

48

6.355

-55.459

7.1 Volksgezondheid

1.874

-1.874

1.916

-1.916

1.823

211

-1.612

-93

211

304

-1.550

0.10 Mutaties reserves

997

997

2.585

949

-1.636

2.585

-48

-2.633

-705

Sub-totaal programma

120.653

6.496

-114.157

125.306

7.741

-117.565

109.654

7.773

-101.881

-15.652

32

15.686

-120.436

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

5.1 Sportbeleid en activering

1.753

-1.753

2.089

-2.089

1.781

303

-1.478

-308

303

610

-1.445

5.2 Sportaccommodaties

11.435

4.586

-6.849

11.434

4.586

-6.848

16.672

10.019

-6.653

5.238

5.433

194

-7.048

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

12.044

2.995

-9.049

13.095

2.995

-10.100

11.828

3.058

-8.770

-1.267

63

1.329

-9.035

5.4 Musea

2.434

1.191

-1.243

2.559

1.191

-1.368

2.446

1.165

-1.281

-113

-26

86

-1.286

5.5 Cultureel erfgoed

854

-854

956

-956

998

95

-903

42

95

53

-881

5.6 Media

5.828

-5.828

5.813

-5.813

5.813

-5.813

-5.813

0.10 Mutaties reserves

17

-17

17

1.606

1.589

628

989

361

611

-617

-1.228

-693

Sub-totaal programma

34.365

8.772

-25.593

35.963

10.378

-25.585

40.166

15.629

-24.537

4.203

5.251

1.044

-26.201

Programma 9 Door! met de buitenstad

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

3.1 Economische ontwikkeling

3.234

391

-2.843

4.452

1

-4.451

2.803

227

-2.576

-1.649

226

1.875

-2.175

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

4.061

4.061

5.049

5.624

575

7.214

9.144

1.930

2.165

3.520

1.356

3.915

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

420

409

-11

497

409

-88

662

285

-377

165

-124

-289

-12

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.338

-1.338

2.139

-2.139

2.776

1.602

-1.174

637

1.602

965

-930

8.1 Ruimte en Leefomgeving

5.617

764

-4.853

8.765

2.748

-6.017

6.733

1.299

-5.434

-2.032

-1.449

583

-4.766

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

11.025

11.025

15.102

14.028

-1.074

13.743

14.214

471

-1.359

186

1.545

3.328

8.3 Wonen en bouwen

5.556

4.750

-806

6.110

4.829

-1.281

6.561

5.754

-807

451

925

473

-579

0.10 Mutaties reserves

390

1.397

1.007

9.075

7.096

-1.979

12.428

8.614

-3.814

3.353

1.518

-1.835

707

Sub-totaal programma

31.641

22.797

-8.844

51.189

34.735

-16.454

52.920

41.139

-11.781

1.731

6.404

4.673

-512

Resultaat Resultaat

99 Resultaat

-39.099

-39.099

-39.099

-39.099

-17.068

Sub-totaal programma

-39.099

-39.099

-39.099

-39.099

-17.068

Saldo van lasten en baten programma's

593.804

592.810

-994

659.586

659.581

-5

674.942

674.941

-1

15.356

15.360

6

3

Resultaat

659.586

592.810

-994

659.586

659.581

-5

674.942

714.040

39.098

15.356

54.459

39.105

17.071

Overgeboekt resultaat naar balans

-39.099

-39.099

-39.099

-39.099

-17.068

Resultaat na overboeking saldo naar balans

593.804

592.810

-994

659.586

659.581

-5

674.942

674.941

-1

15.356

15.360

6

3

De primaire begroting is inclusief de eerste begrotingswijziging.

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 18:07:57 met de export van 05/24/2022 15:56:14