Paragrafen

Grondbeleid

2.5.1 Algemeen

De paragraaf grondbeleid is een verplicht onderdeel van de jaarrekening en de meerjarenprogrammabegroting op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Het grondbeleid is vast onderdeel van de reguliere begrotings- en verantwoordingscyclus van de gemeente en geeft een vooruitblik bij de meerjarenprogrammabegroting en een terugblik bij de jaarrekening.
Voor u ligt de paragraaf grondbeleid bij de jaarrekening 2021. Een terugblik op het afgelopen jaar waarbij deze paragraaf u informatie geeft over:

  1. De uitvoering van het grondbeleid en het grondbedrijf als instrument om het grondbeleid uit te voeren.
  2. De vermogenspositie van het grondbedrijf met hierin de volgende onderdelen:
  • de resultaten die we met de lopende grondexploitaties hebben gerealiseerd;
  • een onderbouwing van de gerealiseerde winstneming;
  • het verloop van de verliesvoorzieningen en de Algemene Reserve Grondbedrijf (ARG).
Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 18:07:57 met de export van 05/24/2022 15:56:14