Bijlagen

EMU

Bijlage O

EMU

Omschrijving

Realisatie

Bedragen * € 1.000

2021

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

53.885

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

23.874

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie

2488

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

33.449

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overige, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

18.771

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

6.694

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

11.445

8

Baten bouwgrondexploitatie:

28.894

Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen

10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

Verkoop van effecten:

11

Verkoop van effecten:

a

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

Nee

b

Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

Nvt

Berekend EMU-saldo

89.712

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 18:07:57 met de export van 05/24/2022 15:56:14