Paragrafen

COVID-19

Inleiding

Het coronavirus COVID 19 heeft ook in 2021 sociaal, maatschappelijk en economisch een grote impact gehad. Aanvullend op de steunmaatregelen van het Rijk en van Provincie hebben wij met lokale maatregelen inwoners, instellingen en bedrijven zo goed mogelijk proberen te ondersteunen. In de programma’s besteden we hier aandacht aan.
Ook hebben we net als in 2020 elk kwartaal een quick scan corona uitgevoerd en de raad via raadsbrieven geïnformeerd over actuele ontwikkelingen en steunmaatregelen. Bij elke quick scan is een doorkijk van de reserve corona gemaakt. De laatste doorkijk is opgenomen in de raadsbrief van november 2021.  
In deze paragraaf geven we een samenvattend beeld van het financiële effect van corona in 2021, lichten we het verloop van de reserve corona toe en staan we stil bij het risico corona.  

  1. Totaal financieel effect corona jaarschijf 2021

De laatste quick scan van 2021 laat het volgende beeld zien.

Recap COVID 19

Rek.

(bedragen * € 1.000)

2021

Budget jaarrekening 2021 (inclusief inzet eigen middelen)

  15.502

Uitgaven jaarrekening 2021

- 16.148

Resultaat  2021

-  646

Op totaalniveau hadden we € 15,5 miljoen beschikbaar voor coronagerelateerde uitgaven, dekking van kosten en gederfde inkomsten. Dit budget is opgebouwd uit overlopende budgetten vanuit de jaarrekening 2020, eerder verstrekte bijdragen van de Provincie Gelderland, specifieke steunmaatregelen van het Rijk en budgetten voor steun- en herstelmaatregelen die vanuit de reserve corona beschikbaar zijn gesteld.

Het totaal van de extra kosten en gederfde inkomsten corona in de jaarrekening 2021 bedraagt € 16,1 miljoen. Dit bestaat uit € 13,9 miljoen aan kosten en minder inkomsten en € 2,2 miljoen overlopend budget dat we voor 2022 reserveren, omdat betreffende steunmaatregelen nog doorlopen.

Het resultaat COVID 2019 voor het jaar 2021 bedraagt hiermee € 646.000 nadelig. Dit resultaat verrekenen we met de reserve corona.

In onderstaande tabel wordt meer in detail inzicht gegeven in het financieel effect van corona voor 2021:

*ROP = Reserve Overlopende Projecten

Ook in 2021 heeft COVID 19 geleid tot inkomstenderving, totaal voor een bedrag van € 2,3 mln. Met name de parkeeropbrengsten liepen fors terug. We hebben net als in 2020 effectief en efficiënt medewerkers kunnen inzetten voor de uitvoering van de TOZO regeling, waardoor er minder kosten zijn gemaakt dan de compensatie die van het Rijk is ontvangen. Daarnaast is een tweetal overlopende budgetten (voor reïntegratie en schuldenbeleid) uit 2020 vrijgevallen in afwachting van concrete voorstellen. Deze volgen in 2022.  
Een aantal budgetten zijn beschikbaar gesteld voor activiteiten die doorlopen naar 2022. Deze budgetten worden via de Reserve Overlopende Posten doorgeschoven naar 2022. Het betreft maatregelen voor een bedrag van in totaal € 2.178.000.

  1. Reserve Corona 2021

In april 2021 heeft de raad ingestemd met het instellen van de reserve corona.  Uitgangspunt van deze reserve is dat alle compensatie die de gemeente ontvangt voor corona wordt ingezet voor corona gerelateerde extra kosten, gederfde inkomsten en steunmaatregelen voor overbrugging en herstel. Het mandaat voor de bestemming van de reserve ligt bij het college.

Onderstaand wordt het verloop van de Reserve Corona in 2021  weergegeven.
In 2021 is op verschillende momenten compensatie van het Rijk ontvangen. Deze is gestort in de reserve corona en wordt verantwoord onder het kopje toevoegingen.  De onttrekkingen hebben betrekking op de uitgaven die ten laste van de reserve worden gebracht. Dit zijn de uitgaven van de steunmaatregelen die in 2021 zijn genomen, de budgetten die we overhevelen naar 2022 en het resultaat COVID19 van 2021.

Reserve corona (ingesteld april 2021, bedragen * € 1.000)

Saldo corona 31-12-2020

1.581

Toevoegingen:

Compensatie 2021 cultuur

1.575

Jaarrekening 2021: bestemmingsvoorstel sport

140

Maartbrief 2021

1.437

Septembercirculaire 2021

2.741

Decembercirculaire 2021

4.241

Onttrekkingen:

Uitgaven steunmaatregelen 2021

-1.266

Overlopende posten naar 2022

-2.178

Resultaat 2021

-646

Saldo reserve corona per 31-12-2021

7.625

Nu we de rekening 2021 opgemaakt hebben komen we uit op een stand van de Reserve Corona van € 7,6 miljoen.  
In december hebben we het 6e steunpakket van het Rijk ontvangen van € 4,24 miljoen. Dit bedrag is in zijn geheel in de Reserve Corona gestort. Hierin was onder meer het tweede deel compensatie derving eigen inkomsten 2020 (zoals voor parkeren) van €  1,8 miljoen opgenomen. Ook bevat dit steunpakket afgerond € 1,7 miljoen die we als centrumgemeente gekregen hebben voor regionale steunmaatregelen in kader van maatschappelijke opvang, beschermd wonen en werkgelegenheid (Lucrato). In 2022 volgt een begrotingswijziging en zal dit bedrag worden bestemd. Daarnaast kan de reserve worden ingezet om uitvoering te geven aan de motie 'Samen leven' die door de raad op 27 januari 2022 is aangenomen of ter dekking van niet geraamde coronakosten, inkomstenderving en steun- en herstelmaatregelen.

Het Rijk heeft aangekondigd ook in 2022 nog extra compensatie te verstrekken, o.a. voor inkomstenderving 2021 en cultuur. Voorstel is om deze middelen toe te voegen aan de reserve Corona of indien van toepassing rechtstreeks beschikbaar te stellen. Afhankelijk van het verloop van de pandemie in 2022 kan in 2023 bij het vaststellen van de jaarrekening 2022 een besluit genomen worden om de reserve op te heffen.

  1. Risico Corona

In de eerste maanden van 2022 lijkt de coronapandemie af te zwakken tot een endemie, maar het is nog onzeker hoe het virus zich in de rest van het jaar zal ontwikkelen. In de paragraaf weerstandsvermogen hebben wij daarom corona als toprisico gehandhaafd, maar de omvang van het risico teruggebracht van € 4 miljoen tot € 1 miljoen.

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 18:07:57 met de export van 05/24/2022 15:56:14