Bijlagen

Incidentele lasten en baten

Incidentele lasten en baten

4.10 Incidentele lasten en baten

In dit overzicht zijn de incidentele baten en lasten vermeld. Deze baten en lasten hebben betrekking op de exploitatiebegroting, zijn in de programma's opgenomen en beïnvloeden het structurele jaarrekeningresultaat.

x € 1.000,-

Begroting 2021

Realisatie 2021

programma

taakveld

Omschrijving

Baten

Lasten

Baten

Lasten

1

0.3

Afwaardering vastgoed

1.013

1

0.3

Verkoop Vastgoed

1.430

1.932

divers

divers

Compensatie Rijk, Provincie en VNOG corona

15.500

divers

extra uitgaven en gederfde inkomsten Corona incidenteel

13.879

1

0.8

Regiodeal

4.185

4.185

3

0.63

nadeel parkeerbelasting (corona effect)

4.204

2.106

13

3

2.1

verduurzaming (raadsvoorstel 113-2021)

375

3

2.1

verwijderen en verplaatsen bushaltes

234

259

3

2.2

AGOVV

92

182

3

2.2

tijdelijke locatie markt

75

3

2.1 en 5.7

Herstelwerkzaamheden na aanleg saneringsprojecten (Gas, water en glasvezel)

1.039

1.039

1.039

986

3

7.4

bodemsaneringen

3

73

253

5

4.3

Hoger Onderwijs

1.270

575

7

6.81

Beschermd Wonen

600

7

6.81

Aanpak dak- en thuislozen

2.799

299

8

5.2

Compensatie corona exploitatie zwembaden

1.565

1.565

8

5.2

SPUK BTW sportaccmmodaties

809

809

9

3.1

Belevingsgebieden Veluwe (VisitVeluwe)

242

91

345

9

3.1

Steunpakket economie

890

565

9

8.1

Uitkoopregeling hoogspanning

1.984

1.984

66

17

divers

0.10

mutaties reserves

15.255

14.121

32.064

25.768

Totaal

23.912

22.815

60.264

50.788

Onder incidentele baten en lasten verstaan wij:

  • Projecten
  • Subsidies voor een bepaalde tijd
  • (De realisatie van) budgetten die tijdelijk zijn toegekend
  • (De realisatie van) budgetten die structureel zijn geweest, maar eindigen
  • Alle stortingen in en onttrekking uit reserves

Toelichting
Programma 1:
Hier betreffen de incidentele baten en lasten projecten en een subsidie. Het grootste deel is de precario netwerkbeheerders, deze komt op termijn te vervallen.

Programma 3:
De incidentele baten en lasten betreffen projecten en de subsidies die daarmee samenhangen.

Programma 4:
De incidentele baten en lasten betreffen projecten en de subsidies die daarmee samenhangen.

Programma 5:
Bij dit programma bestaan de incidentele baten en lasten uit projecten, subsidies/bijdragen en vrijvallende balansposten.

Programma 7:
De incidentele baten en lasten betreffen projecten.

Programma 8:
De incidentele baten en lasten betreffen projecten en de subsidies die daarmee samenhangen.

Programma 9:
De incidentele baten en lasten betreffen projecten en de subsidies die daarmee samenhangen.

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 18:07:57 met de export van 05/24/2022 15:56:14