Bijlagen

Specificatie bestemmingsreserve Apeldoorn (BROA)

Specificatie van de Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

(in dit overzicht zijn de vooruitontvangen bedragen GSO/ISV ook meegenomen)

Begroting 2021 primair

Begroting 2021 na wijziging

Rekening 2021

Reserve per 1-1

1.605

9.752

2.437

Vooruitontv. Bedragen per 1-1

7.315

Totaal per 1-1

1.605

9.752

9.752

Totaal algemene voeding (excl. 'pm')

0

0

0

Programma 1: Groene Mal

0

-153

-148

Programma 8: Kanaalzone

-50

-750

-658

Programma 9: Complete wijken

-82

-95

-84

Programma 14: Verkeer

0

-90

-52

Programma 15: Milieu

-88

702

1.456

Programma 16: Overige

0

-821

-821

Totaal netto onttrekkingen

-220

-1.207

-306

Reserve per 31-12

1.613

+

Vooruitontv. bedragen per 31-12

7.833

Totaal per 31-12

9.446

Saldo per 31-12 (excl. 'pm')

1.385

8.545

9.446

Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

(bedragen x € 1.000)

Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn

MPB

Begroting

Begroting

Rekening

Verschil

(BROA)

progr.

2021

2021

2021

(bedragen x € 1.000)

primair

na wijziging

Programma 1: Groene Mal

3.18

Weteringse broek nazorg

prog. 3/ 5.7

0

-153

148-

-5

- te ontvangen subsidies provincie Gelderland

0

3.19

Project natuur inclusieve landbouw

prog. 3/ 5.7

-69

18-

-51

- te ontvangen subsidie

69

18

51

Totaal A-projecten programma 1

0

-153

-148

-5

Programma 8: Kanaalzone

14.1

Kanaalzone *

prog. 9/3.2

- aanleg kade Pilot Zuid

-700

-700

553-

-147

Kanaalzone projectbureau

prog. 9/3.2

-50

-50

106-

56

Totaal A-projecten programma 8

-750

-750

-658

-92

Programma 9: Complete Wijken

15.1

Wijkontwikkelingsplan Zevenhuizen

prog. 9/8.1

-82

-95

84-

-11

('t Podium/openbare ruimte)

Totaal A-projecten programma 9

-82

-95

-84

-11

Programma 14: Verkeer

25.11

Startbudget Tunnel Laan van Osseveld

progr. 3/2.1

-90

52-

-38

Totaal A-projecten programma 14

0

-90

-52

-38

Programma 15: Milieu

27.2

Interreg subsidie: Community based powerplants

prog. 4/7.4

- geraamde uitgaven

-51

-51

- te ontvangen Europese subsidie

36

36

0

27.3

Cityloops

prog. 4/7.4

- geraamde uitgaven

-188

-245

5-

-240

- bijdragen derden

100

100

163

-63

27.4

Sha Repair

prog. 4/7.4

- geraamde uitgaven

-45

-61

0-

-61

- bijdragen derden

45

83

28

55

27.5

Smartwaste

prog. 4/7.4

- geraamde uitgaven

-49

-67

33-

-34

- bijdragen derden

49

85

43

42

27.6

CCC Hub

prog. 4/7.4

- geraamde uitgaven

-8

0

1-

1

- bijdragen derden

8

8

17

-9

27.7

RRE (Reductie Energiegebruik)

prog. 4/7.4

- geraamde uitgaven

-455

90-

-365

- bijdragen derden

0

27.8

Warmtenet Kerschoten

prog. 4/7.4

- geraamde uitgaven

-101

70-

-31

- bijdragen derden

1.370

1.370

0

Totaal A-projecten programma 15

-88

702

1.456

-754

Programma 16: Overige

30.6

Veluwe alliantie - ambities Veluwe

prog. 9/3.2

- geraamde uitgaven

-390

-821

1.045-

224

- bijdragen provincie

390

224

-224

Totaal A-projecten programma 16

0

-821

-821

0

TOTAAL

-920

-1.207

-306

-901

Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

Onderstaand wordt in grote lijnen aangegeven in hoeverre de beschikbare middelen in de BROA (jaarschijf 2021) daadwerkelijk zijn uitgegeven. De werkelijke uitgaven/inkomsten zijn € 0,3 mln negatief. Dat betekent een verschil van ca. € 0,9 mln ten opzichte van de raming 2021.
In de toelichting beperken wij ons, volgens afspraak met de accountant, tot de grotere verschillen tussen raming en werkelijke uitgaven/inkomsten.

Omschrijving
(bedragen * € 1.000,-)

Begroting     2021

Rekening                                                                                                                                                                                                     2021

Verschil

BROA-programma
 15.  Milieu

702

1.456

754 V

De belangrijkste afwijkingen worden hieronder toegelicht:

Toelichting BROA-programma’s

Programma 15: Milieu (verschil € 0,7 voordeel mln)

  • 27.3 Cityloops (verschil € 0,2 mln voordeel)

In de eerste drie kwartalen van het jaar hebben we minder capaciteit beschikbaar gehad voor de uitvoering van dit programma.  In 2022 kunnen we intensiever aan de slag met de demo's/pilots. Er staan volop sessies gepland met experts en delen we onze kennis en ervaringen over de circulaire economie. We denken heel goed en scherp te hebben welke voor- en nadelen er kleven aan het opzetten van een circulair proces. De demo's worden aangevuld met businesscasebeschrijvingen, zodat we straks een volwaardige onderbouwing kunnen gaan leveren aan circulaire businesscases. Budgettair maken we in 2022 een inhaalslag, zodat we weer redelijk op koers zijn. Daarbij moet worden opgemerkt dat er een budgetverschuiving gaat plaats vinden, waardoor de gemeente Apeldoorn minder subsidie gaat ontvangen (mede vanwege beperking in capaciteit).

  • 27.7 RRE Reductie Energieverbruik (€ 0,4 mln voordeel)  

De Rijksbijdrage voor de Regeling Reductie Energiebesparing R.R.E.) is in de BROA gestort. De uitgaven worden vervolgens ten laste van de BROA gedekt. Uiteindelijk is € 365.000 minder uitgegeven dan nog in de BROA beschikbaar was. Dit komt doordat er vanwege Covid-19 minder mogelijkheden waren tot contact met bewoners en door een efficiënte aanwending van de middelen.

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 18:07:57 met de export van 05/24/2022 15:56:14