Bijlagen

Overzichten lasten en baten per taakveld

Overzichten lasten en baten per taakveld

bedragen x € 1.000,-

Taakveld/programma

Begroting 2021

Rekening 2021

Verschil

Lasten

Baten

Verschil

Lasten

Baten

Verschil

Lasten

Baten

Verschil

99 Resultaat

Resultaat Resultaat

-39.099

-39.099

-39.099

-39.099

Sub-totaal

-39.099

-39.099

-39.099

-39.099

0.1 Bestuur

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

10.009

145

-9.864

9.291

190

-9.101

-718

45

763

Sub-totaal

10.009

145

-9.864

9.291

190

-9.101

-718

45

763

0.10 Mutaties reserves

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

15.255

14.121

-1.134

32.237

25.941

-6.296

16.982

11.820

-5.162

Programma 2 Veiligheid

140

140

351

491

140

351

351

Programma 3 Openbare ruimte

83

1.720

1.637

2.024

1.714

-309

1.941

-6

-1.946

Programma 4 Milieu

1.882

1.966

84

2.486

1.040

-1.446

604

-926

-1.530

Programma 5 Jeugd en onderwijs

3.500

2.270

-1.230

7.640

3.317

-4.323

4.140

1.047

-3.093

Programma 6 Apeldoorn activeert

3.396

3.396

909

3.396

2.486

909

-910

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

997

997

2.585

949

-1.636

2.585

-48

-2.633

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

17

1.606

1.589

628

989

361

611

-617

-1.228

Programma 9 Door! met de buitenstad

9.075

7.096

-1.979

12.428

8.614

-3.814

3.353

1.518

-1.835

Paragraaf bedrijfsvoering

303

1.054

751

1.434

1.485

51

1.131

431

-700

Sub-totaal

30.115

34.366

4.251

62.722

47.936

-14.786

32.607

13.570

-19.037

0.2 Burgerzaken

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

4.301

2.294

-2.007

3.750

1.954

-1.796

-551

-340

211

Sub-totaal

4.301

2.294

-2.007

3.750

1.954

-1.796

-551

-340

211

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

3.022

1.210

-1.812

3.993

3.295

-698

971

2.085

1.114

Programma 9 Door! met de buitenstad

Sub-totaal

3.022

1.210

-1.812

3.993

3.295

-698

971

2.085

1.114

0.4 Overhead

Paragraaf bedrijfsvoering

67.264

4.617

-62.646

63.508

4.518

-58.989

-3.756

-99

3.657

Sub-totaal

67.264

4.617

-62.646

63.508

4.518

-58.989

-3.756

-99

3.657

0.5 Treasury

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

9.036

10.669

1.633

8.498

10.496

1.998

-538

-173

365

Sub-totaal

9.036

10.669

1.633

8.498

10.496

1.998

-538

-173

365

0.61 OZB Woningen

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

2.120

26.136

24.016

2.347

25.904

23.557

227

-232

-459

Sub-totaal

2.120

26.136

24.016

2.347

25.904

23.557

227

-232

-459

0.62 OZB Niet-woningen

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

28.442

28.442

27.897

27.897

-545

-545

Sub-totaal

28.442

28.442

27.897

27.897

-545

-545

0.63 Parkeerbelasting

Programma 3 Openbare ruimte

4.204

4.204

13

2.153

2.140

13

-2.051

-2.064

Sub-totaal

4.204

4.204

13

2.153

2.140

13

-2.051

-2.064

0.64 Belastingen overig

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

91

9.621

9.529

-187

9.749

9.936

-278

128

407

Sub-totaal

91

9.621

9.529

-187

9.749

9.936

-278

128

407

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

357.579

357.579

371.597

371.597

14.018

14.018

Sub-totaal

357.579

357.579

371.597

371.597

14.018

14.018

0.8 Overige baten en lasten

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

-736

373

1.109

6.694

6.842

148

7.430

6.469

-961

Sub-totaal

-736

373

1.109

6.694

6.842

148

7.430

6.469

-961

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

145

-145

145

-145

Sub-totaal

145

-145

145

-145

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Programma 2 Veiligheid

12.319

351

-11.968

12.492

350

-12.141

173

-1

-173

Sub-totaal

12.319

351

-11.968

12.492

350

-12.141

173

-1

-173

1.2 Openbare orde en veiligheid

Programma 2 Veiligheid

7.590

913

-6.677

7.660

1.083

-6.576

70

170

101

Programma 3 Openbare ruimte

207

-207

199

-199

-8

8

Sub-totaal

7.797

913

-6.884

7.859

1.083

-6.775

62

170

109

2.1 Verkeer en vervoer

Programma 3 Openbare ruimte

17.216

2.766

-14.450

16.748

2.863

-13.884

-468

97

566

Sub-totaal

17.216

2.766

-14.450

16.748

2.863

-13.884

-468

97

566

2.2 Parkeren

Programma 3 Openbare ruimte

4.414

10

-4.404

4.740

128

-4.612

326

118

-208

Sub-totaal

4.414

10

-4.404

4.740

128

-4.612

326

118

-208

2.5 Openbaar vervoer

Programma 3 Openbare ruimte

66

-66

47

-47

-19

19

Sub-totaal

66

-66

47

-47

-19

19

3.1 Economische ontwikkeling

Programma 9 Door! met de buitenstad

4.452

1

-4.451

2.803

227

-2.576

-1.649

226

1.875

Sub-totaal

4.452

1

-4.451

2.803

227

-2.576

-1.649

226

1.875

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Programma 9 Door! met de buitenstad

5.049

5.624

575

7.214

9.144

1.931

2.165

3.520

1.356

Sub-totaal

5.049

5.624

575

7.214

9.144

1.931

2.165

3.520

1.356

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Programma 6 Apeldoorn activeert

420

70

-350

378

38

-340

-42

-32

10

Programma 9 Door! met de buitenstad

497

409

-88

662

285

-377

165

-124

-289

Sub-totaal

917

479

-438

1.040

323

-717

123

-156

-279

3.4 Economische promotie

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

1.188

2.183

995

941

3.146

2.205

-247

963

1.210

Sub-totaal

1.188

2.183

995

941

3.146

2.205

-247

963

1.210

4.2 Onderwijshuisvesting

Programma 5 Jeugd en onderwijs

22.414

6.796

-15.618

20.647

7.524

-13.124

-1.767

728

2.494

Sub-totaal

22.414

6.796

-15.618

20.647

7.524

-13.124

-1.767

728

2.494

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Programma 5 Jeugd en onderwijs

12.969

5.205

-7.764

8.814

3.079

-5.735

-4.155

-2.126

2.029

Programma 6 Apeldoorn activeert

2.021

1.811

-211

2.006

1.795

-211

-15

-16

Sub-totaal

14.990

7.016

-7.975

10.820

4.874

-5.946

-4.170

-2.142

2.029

5.1 Sportbeleid en activering

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

2.089

-2.089

1.781

303

-1.479

-308

303

610

Sub-totaal

2.089

-2.089

1.781

303

-1.479

-308

303

610

5.2 Sportaccommodaties

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

11.434

4.586

-6.848

16.672

10.019

-6.654

5.238

5.433

194

Sub-totaal

11.434

4.586

-6.848

16.672

10.019

-6.654

5.238

5.433

194

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

55

-55

26

4

-23

-29

4

32

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

13.095

2.995

-10.099

11.828

3.058

-8.770

-1.267

63

1.329

Sub-totaal

13.150

2.995

-10.154

11.854

3.062

-8.793

-1.296

67

1.361

5.4 Musea

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

2.559

1.191

-1.367

2.446

1.165

-1.281

-113

-26

86

Sub-totaal

2.559

1.191

-1.367

2.446

1.165

-1.281

-113

-26

86

5.5 Cultureel erfgoed

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

956

-956

998

95

-903

42

95

53

Sub-totaal

956

-956

998

95

-903

42

95

53

5.6 Media

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

5.813

-5.813

5.813

-5.813

Sub-totaal

5.813

-5.813

5.813

-5.813

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Programma 3 Openbare ruimte

16.200

1.708

-14.492

15.446

1.477

-13.969

-754

-231

523

Programma 9 Door! met de buitenstad

2.139

-2.139

2.776

1.602

-1.174

637

1.602

965

Sub-totaal

18.339

1.708

-16.631

18.222

3.079

-15.143

-117

1.371

1.488

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Programma 5 Jeugd en onderwijs

6.963

1.539

-5.425

7.377

2.162

-5.215

414

623

210

Programma 6 Apeldoorn activeert

131

5

-126

275

9

-266

144

4

-140

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

13.701

1.721

-11.980

12.467

1.918

-10.548

-1.234

197

1.432

Sub-totaal

20.795

3.265

-17.531

20.119

4.089

-16.029

-676

824

1.502

6.2 Wijkteams

Programma 5 Jeugd en onderwijs

6.607

138

-6.469

6.341

271

-6.069

-266

133

400

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

12.021

140

-11.881

10.987

215

-10.773

-1.034

75

1.108

Sub-totaal

18.628

278

-18.350

17.328

486

-16.842

-1.300

208

1.508

6.3 Inkomensregelingen

Programma 6 Apeldoorn activeert

77.863

57.985

-19.878

80.564

66.322

-14.242

2.701

8.337

5.636

Sub-totaal

77.863

57.985

-19.878

80.564

66.322

-14.242

2.701

8.337

5.636

6.4 Begeleide participatie

Programma 6 Apeldoorn activeert

19.951

-19.951

19.159

-19.159

-792

792

Sub-totaal

19.951

-19.951

19.159

-19.159

-792

792

6.5 Arbeidsparticipatie

Programma 6 Apeldoorn activeert

15.278

964

-14.313

13.600

1.125

-12.475

-1.678

161

1.838

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

203

-203

242

-242

39

-39

Sub-totaal

15.481

964

-14.516

13.842

1.125

-12.717

-1.639

161

1.799

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

6.013

295

-5.718

4.672

62

-4.610

-1.341

-233

1.108

Sub-totaal

6.013

295

-5.718

4.672

62

-4.610

-1.341

-233

1.108

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Programma 6 Apeldoorn activeert

3.874

283

-3.591

3.570

234

-3.336

-304

-49

255

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

40.842

1.011

-39.831

32.574

793

-31.780

-8.268

-218

8.051

Sub-totaal

44.716

1.294

-43.422

36.144

1.027

-35.116

-8.572

-267

8.306

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Programma 5 Jeugd en onderwijs

41.994

-41.994

43.731

31

-43.700

1.737

31

-1.706

Sub-totaal

41.994

-41.994

43.731

31

-43.700

1.737

31

-1.706

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

50.610

3.577

-47.034

44.304

3.625

-40.679

-6.306

48

6.355

Sub-totaal

50.610

3.577

-47.034

44.304

3.625

-40.679

-6.306

48

6.355

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Programma 5 Jeugd en onderwijs

4.900

-4.900

4.445

-4.445

-455

455

Sub-totaal

4.900

-4.900

4.445

-4.445

-455

455

7.1 Volksgezondheid

Programma 5 Jeugd en onderwijs

4.463

-4.463

4.410

-4.410

-53

53

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

1.916

-1.916

1.823

211

-1.612

-93

211

304

Sub-totaal

6.379

-6.379

6.233

211

-6.022

-146

211

357

7.2 Riolering

Programma 3 Openbare ruimte

21.010

24.943

3.933

21.309

24.610

3.301

299

-333

-632

Sub-totaal

21.010

24.943

3.933

21.309

24.610

3.301

299

-333

-632

7.3 Afval

Programma 4 Milieu

19.363

23.961

4.599

20.339

24.691

4.352

976

730

-247

Sub-totaal

19.363

23.961

4.599

20.339

24.691

4.352

976

730

-247

7.4 Milieubeheer

Programma 3 Openbare ruimte

359

-359

531

73

-458

172

73

-99

Programma 4 Milieu

8.013

1.652

-6.361

8.119

2.979

-5.139

106

1.327

1.222

Sub-totaal

8.372

1.652

-6.720

8.650

3.052

-5.597

278

1.400

1.123

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Programma 3 Openbare ruimte

3.102

3.487

385

3.107

3.526

419

5

39

34

Sub-totaal

3.102

3.487

385

3.107

3.526

419

5

39

34

8.1 Ruimte en Leefomgeving

Programma 9 Door! met de buitenstad

8.765

2.748

-6.017

6.733

1.299

-5.434

-2.032

-1.449

583

Sub-totaal

8.765

2.748

-6.017

6.733

1.299

-5.434

-2.032

-1.449

583

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Programma 2 Veiligheid

48

-48

48

-48

Programma 9 Door! met de buitenstad

15.102

14.028

-1.074

13.743

14.214

471

-1.359

186

1.545

Sub-totaal

15.150

14.028

-1.122

13.791

14.214

423

-1.359

186

1.545

8.3 Wonen en bouwen

Programma 9 Door! met de buitenstad

6.110

4.829

-1.281

6.561

5.754

-808

451

925

473

Sub-totaal

6.110

4.829

-1.281

6.561

5.754

-808

451

925

473

Totaal

659.586

659.581

-4

674.942

674.941

2

15.356

15.360

6

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 18:07:57 met de export van 05/24/2022 15:56:14