Bijlagen

SISA-bijlage

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-2-2022

Verstrekker

Uitkeringscode

Specifieke uitkering

Juridische grondslag

Ontvanger

Indicator

Indicator

Indicator

Indicator

Indicator

Indicator

JenV

A7

Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving

Besteding (jaar T-1, 15-31 december 2020)

Besteding (jaar T, 1 januari-30 september 2021)

Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? (Ja/Nee)

Eventuele toelichting als bij de vorige indicator “nee” is ingevuld

Gemeenten

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: A7/01

Indicator: A7/02

Indicator: A7/03

Indicator: A7/04

Indicator: A7/05

€ 0

€ 157.300

Ja

Ja

JenV

A10

Regeling financiële impuls huisvesting grote gezinnen vergunninghouders

Besteding aan beleidsdoelstelling (jaar T)?

Cumulatieve besteding aan beleidsdoelstelling (t/m jaar T)

Huisvesting gerealiseerd in (jaar T)? (Ja/Nee)

Toelichting als bij één van de vorige indicatoren “nee” is ingevuld

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Gemeenten

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: A10/01

Indicator: A10/02

Indicator: A10/03

Indicator: A10/04

Indicator: A10/05

€ 80.000

€ 80.000

Ja

Nee

JenV

A12B

Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen

Naam veiligheidsregio

Besteding (jaar T)

Besteding volgens besluit van de veiligheidsregio uitgevoerd (Ja/nee)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Veiligheidsregio's

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: A12B/01

Indicator: A12B/02

Indicator: A12B/03

Indicator: A12B/04

Indicator: A12B/05

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

€ 0

Ja

€ 0

Ja

FIN

B2

Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek

Besteding (T-1) - betreft nog niet verantwoorde bedragen over 2020

Aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (jaar T)

Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (t/m jaar T)

Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen c  (artikel 3)

Gemeenten

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: B2/01

Indicator: B2/02

Indicator: B2/03

Indicator: B2/04

Indicator: B2/05

0

251

251

41334

41334

Normbedragen voor a, b en d (Ja/Nee) (vanaf 2021)

Normbedrag voor e (Ja/Nee) (vanaf 2021)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2

Nee: indicator B2/13 en B2/14 / Ja: indicator B2/21 en B2/22

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: B2/06

Indicator: B2/07

Indicator: B2/08

Ja

Ja

Nee

Reeks 1

Reeks 1

Reeks 1

Reeks 1

Aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (jaar T)

Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (t/m jaar T)

Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b en d (artikel 3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b en d (artikel 3)

Keuze werkelijke kosten

Keuze werkelijke kosten

Keuze werkelijke kosten

Keuze werkelijke kosten

Aard controle D2

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: B2/09

Indicator: B2/10

Indicator: B2/11

Indicator: B2/12

Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen e (artikel 3)

Keuze werkelijke kosten

Keuze werkelijke kosten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: B2/13

Indicator: B2/14

Reeks 2

Reeks 2

Reeks 2

Reeks 2

Reeks 2

Reeks 2

Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden

Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden cumulatief (t/m jaar T)

Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak

Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (t/m jaar T)

Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten

Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (t/m jaar T)

Keuze normbedragen

Keuze normbedragen

Keuze normbedragen

Keuze normbedragen

Keuze normbedragen

Keuze normbedragen

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: B2/15

Indicator: B2/16

Indicator: B2/17

Indicator: B2/18

Indicator: B2/19

Indicator: B2/20

€ 95.380

€ 95.380

€ 10.404

€ 10.404

€ 0

€ 0

Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T)

Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T)

Keuze normbedragen

Keuze normbedragen

Aard controle R

Aard controle n.v.t

Indicator: B2/21

Indicator: B2/22

120000

120000

BZK

C1

Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aantal woningen dat bereikt is met het project (t/m jaar T)

Aantal woningen waar energiebesparende maatregelen plaatsvinden (t/m jaar T)

Gemeenten

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C1/01

Indicator: C1/02

Indicator: C1/03

Ja

18.608

15.979

Projectnaam/nummer per project

Besteding (jaar T) per project

Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee)

Besteding (jaar T) aan afwijkingen

Alleen invullen bij akkoord ministerie

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicator: C1/04

Indicator: C1/05

Indicator: C1/06

Indicator: C1/07

1

Regeling Reductie Energieverbruik

€ 94.660

Ja

Kopie projectnaam/nummer

Cumulatieve totale bestedingen (t/m jaar T)

Toelichting op afwijkingen

Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C1/08

Indicator: C1/09

Indicator: C1/10

Indicator: C1/11

1

Regeling Reductie Energieverbruik

€ 1.306.376

Ja

BZK

C9

Specifieke uitkering woningbouwimpuls

Projectnaamnummer

Aantal woningen waarvan bouw is gestart in (jaar T) komt overeen met fasering uit de projectaanvraag (Ja/Nee)

Aantal woningen cumulatief (t/m jaar T)

Realisatie maatregelen verloopt conform fasering projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 08 verplicht

Totale besteding (jaar T)

Bestedingen in (jaar T) komen overeen met aanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 08 verplicht

Tranche 1 t/m 3

gerealiseerd

Alleen van toepassing voor tranche 1 beschikkingen

Alleen van toepassing voor tranche 1 en 2 beschikkingen

Gemeenten

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: C9/01

Indicator: C9/02

Indicator: C9/03

Indicator: C9/04

Indicator: C9/05

Indicator: C9/06

1

WBI Veldhuis

Ja

0

Ja

2

WBI Kayersmolen Noord

Ja

0

Ja

Kopie projectnaam/ nummer

Toelichting besteding (jaar T) volgens projectplan

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Realisatie afwijkingen in (jaar T)

Cumulatieve realisatie afwijkingen in (t/m jaar T)

Cumulatieve opbrengsten uit grondverkopen en/of kostenverhaal tot en met (jaar T) conform projectaanvraag

Alleen van toepassing voor tranche 3 beschikkingen

Alleen van toepassing voor tranche 3 beschikkingen

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: C9/07

Indicator: C9/08

Indicator: C9/09

Indicator: C9/10

Indicator: C9/11

Indicator: C9/12

1

WBI Veldhuis

n.v.t.

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

2

WBI Kayersmolen Noord

n.v.t.

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Kopie projectnaam/ nummer

Actualisatie financieel tekort project

Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)

Prijzen woningen komen overeen met projectplan (Ja/Nee)

Percentage gebouwde betaalbare woningen ten opzichte van het totaal aantal gebouwde woningen (t/m jaar T)

Project afgerond (ja/nee)

Alleen van toepassing voor tranche 3 beschikkingen

Alleen van toepassing voor tranche 3 beschikkingen

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C9/13

Indicator: C9/14

Indicator: C9/15

Indicator: C9/16

Indicator: C9/17

Indicator: C9/18

1

WBI Veldhuis

€ 0

€ 0

Ja

0

Nee

2

WBI Kayersmolen Noord

€ 0

€ 0

Ja

0

Nee

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: C9/19

Nee

BZK

C10

Tijdelijk besluit specifieke uitkering verbetering digitale dienstverlening

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) vanaf verantwoordingsjaar 2020 tot einde looptijd

Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? (Ja/Nee)

Toelichting op niet-afgeronde projecten

Gemeente en Provincies

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C10/01

Indicator: C10/02

Indicator: C10/03

Indicator: C10/04

Indicator: C10/05

1

€ 131.115

€ 135.138

Ja

Nee

n.v.t.

BZK

C30

Specifieke uitkeringen proeftuinen aardgasvrije wijken 2e ronde

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) te laste van Rijksmiddelen

Aantal (t/m jaar T) aardgasvrij gemaakte bestaande woningen en andere gebouwen in de wijk

Aantal (t/m jaar T) aardgasvrij-readygemaakte bestaande woningen en andere gebouwen in de wijk

Aanvraag is volgens plan/aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee)

Eventuele toelichting op niet volgens plan/aanvraag uitgevoerde projecten

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Indicator 06 verplicht als hier 'Nee' wordt ingevuld

Verplicht als bij indicator 05 'Nee' is ingevuld

Gemeenten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle D2

Aard controle D2

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C30/01

Indicator: C30/02

Indicator: C30/03

Indicator: C30/04

Indicator: C30/05

Indicator: C30/06

€ 69.942

€ 69.942

0

0

Nee

Vertraging bij de selectie van de warmteleverancier. Koers op eerste aansluiting in 2025 (onder voorbehoud). Onder andere afhankelijk SDE++.

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: C30/07

Nee

BZK

C31

Regeling vaststelling regels verstrekken eenmalige specifieke uitkering aan gemeenten huisvesting kwetsbare doelgroepen

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Besteding (jaar T) aan projecten die niet zijn opgenomen in de toezegging

Eventuele toelichting op niet volgens plan/aanvraag uitgevoerde projecten

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Verplicht als bij indicator 03 een bedrag is ingevuld

Gemeenten

Aard controle R

Aard controlen n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C31/01

Indicator: C31/02

Indicator: C31/03

Indicator: C31/04

Indicator: C31/05

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

BZK

C32

Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen

Beschikkingsnummer /naam

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee)

Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Gemeenten

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle D2

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C32/01

Indicator: C32/02

Indicator: C32/03

Indicator: C32/04

Indicator: C32/05

Indicator: C32/06

1

SUVIS21-2-02336822

€ 0

€ 0

Nee

Opdrachtverstrekking werkzaamheden door schoolbestuur aan aannemer is nog niet gedaan.

Nee

2

SUVIS21-2-02368780

€ 0

€ 0

Nee

Opdrachtverstrekking werkzaamheden door schoolbestuur aan aannemer is nog niet gedaan.

Nee

3

SUVIS21-2-02378926

€ 0

€ 0

Nee

Opdrachtverstrekking werkzaamheden door schoolbestuur aan aannemer is nog niet gedaan.

Nee

4

SUVIS21-00743425

€ 0

€ 0

Nee

Opdrachtverstrekking werkzaamheden door schoolbestuur aan aannemer is nog niet gedaan.

Nee

5

SUVIS21-00744432

€ 0

€ 0

Nee

Nee

6

SUVIS21-00744524

€ 0

€ 0

Nee

Opdrachtverstrekking werkzaamheden door schoolbestuur aan aannemer is nog niet gedaan.

Nee

7

SUVIS21-00744555

€ 0

€ 0

Nee

Opdrachtverstrekking werkzaamheden door schoolbestuur aan aannemer is nog niet gedaan.

Nee

8

SUVIS21-00794578

€ 0

€ 0

Nee

Opdrachtverstrekking werkzaamheden door schoolbestuur aan aannemer is nog niet gedaan.

Nee

9

SUVIS21-00812143

€ 0

€ 0

Nee

Opdrachtverstrekking werkzaamheden door schoolbestuur aan aannemer is nog niet gedaan.

Nee

10

SUVIS21-00812151

€ 0

€ 0

Nee

Opdrachtverstrekking werkzaamheden door schoolbestuur aan aannemer is nog niet gedaan.

Nee

11

SUVIS21-00870423

€ 0

€ 0

Nee

Opdrachtverstrekking werkzaamheden door schoolbestuur aan aannemer is nog niet gedaan.

Nee

12

SUVIS21-00870429

€ 0

€ 0

Nee

Opdrachtverstrekking werkzaamheden door schoolbestuur aan aannemer is nog niet gedaan.

Nee

13

SUVIS21-00870435

€ 0

€ 0

Nee

Opdrachtverstrekking werkzaamheden door schoolbestuur aan aannemer is nog niet gedaan.

Nee

14

SUVIS21-00870441

€ 0

€ 0

Nee

Opdrachtverstrekking werkzaamheden door schoolbestuur aan aannemer is nog niet gedaan.

Nee

15

SUVIS21-00870447

€ 0

€ 0

Nee

Opdrachtverstrekking werkzaamheden door schoolbestuur aan aannemer is nog niet gedaan.

Nee

16

SUVIS21-00870453

€ 0

€ 0

Nee

Opdrachtverstrekking werkzaamheden door schoolbestuur aan aannemer is nog niet gedaan.

Nee

17

SUVIS21-00901260

€ 0

€ 0

Nee

Opdrachtverstrekking werkzaamheden door schoolbestuur aan aannemer is nog niet gedaan.

Nee

18

SUVIS21-00910058

€ 0

€ 0

Nee

Opdrachtverstrekking werkzaamheden door schoolbestuur aan aannemer is nog niet gedaan.

Nee

19

SUVIS21-00910064

€ 0

€ 0

Nee

Opdrachtverstrekking werkzaamheden door schoolbestuur aan aannemer is nog niet gedaan.

Nee

20

SUVIS21-00910070

€ 0

€ 0

Nee

Opdrachtverstrekking werkzaamheden door schoolbestuur aan aannemer is nog niet gedaan.

Nee

21

SUVIS21-00910080

€ 0

€ 0

Nee

Opdrachtverstrekking werkzaamheden door schoolbestuur aan aannemer is nog niet gedaan.

Nee

22

SUVIS21-01037878

€ 0

€ 0

Nee

Opdrachtverstrekking werkzaamheden door schoolbestuur aan aannemer is nog niet gedaan.

Nee

23

SUVIS21-01038124

€ 0

€ 0

Nee

Opdrachtverstrekking werkzaamheden door schoolbestuur aan aannemer is nog niet gedaan.

Nee

24

SUVIS21-01183397

€ 0

€ 0

Nee

Opdrachtverstrekking werkzaamheden door schoolbestuur aan aannemer is nog niet gedaan.

Nee

BZK

C41B

Regeling specifieke uitkering flexibele inzet woningbouw

Hieronder per regel één provincie(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die provincie invullen

Besteding (jaar T) aan flexibele ondersteuning, capaciteit en expertise

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan flexibele ondersteuning capaciteit en expertise

Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)

Aantal projecten dat (in jaar T) is geholpen met middelen

Aantal projecten dat cumulatief (t/m jaar T) is geholpen met middelen

SiSa tussen medeoverheden

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C41B/01

Indicator: C41B/02

Indicator: C41B/03

Indicator: C41B/04

Indicator: C41B/05

Indicator: C41B/06

1

030005 Provincie Gelderland

€ 0

€ 0

€ 0

0

0

2

030005 Provincie Gelderland

€ 0

€ 0

€ 0

0

0

Kopie provinciecode

Cumulatief aantal (t/m jaar T) woningen dat in deze projecten wordt gerealiseerd

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C41B/07

Indicator: C41B/08

Indicator: C41B/09

1

030005 Provincie Gelderland

0

Nee

2

030005 Provincie Gelderland

0

Nee

BZK

C43

Regeling reductie energiegebruik woningen

Beschikkingsnummer/naam

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Aantal bereikte woningen

Toelichting

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Gemeenten

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C43/01

Indicator: C43/02

Indicator: C43/03

Indicator: C43/04

Indicator: C43/05

Indicator: C43/06

RREW2020-00450276

€ 1.005.699

€ 1.005.699

7.526

Nee

BZK

C62

Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire

Aantal gedupeerden (artikel 1, lid 2)

Berekening bedrag uitvoeringskosten

Gederfde opbrengsten
(jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: C62/01

Indicator: C62/02

Indicator: C62/03

Indicator: C62/04

190

€ 28.500

€ 55.000

Ja

OCW

D1

Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten

Correctie besteding 2020

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten Regeling vsv voor de jaren 2017 t/m 2020

Bij een lagere besteding dient u voor het bedrag een minteken op te nemen

Contactgemeenten

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: D1/01

Indicator: D1/02

-€ 3.027

€ 117.647

OCW

D8

Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)

Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)

Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)

Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Gemeenten

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: D8/01

Indicator: D8/02

Indicator: D8/03

Indicator: D8/04

€ 2.460.323

€ 408.695

€ 16.250

€ 1.430.447

Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid

Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid

Bedrag

Bedrag

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicator: D8/05

Indicator: D8/06

Indicator: D8/07

Indicator: D8/08

1

OCW

D10

Volwasseneneducatie

Verstrekte uitkering (jaar T) (inclusief eventuele prijsbijstelling)

Besteding (jaar T) van educatie

Reservering besteding van educatie in (jaar T) voor volgend kalenderjaar (jaar T+1 )

Onttrekking besteding van educatie in (jaar T) van volgend kalenderjaar (jaar T+1 )

Contactgemeenten

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: D10/01

Indicator: D10/02

Indicator: D10/03

Indicator: D10/04

€ 1.810.919

€ 1.794.896

€ 601.910

€ 0

OCW

D11

Regeling specifieke uitkering extra financiële middelen RMC-functie

Besteding (jaar T) contact gemeente

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Contactgemeenten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: D11/01

Indicator: D11/02

Indicator: D11/03

€ 150.999

€ 186.850

Ja

OCW

D12

Regionale meld- en coördinatiefunctie

Besteding (jaar T) contactgemeente

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten Regeling vsv voor de jaren 2021 t/m 2024

Contactgemeenten

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: D12/01

Indicator: D12/02

Indicator: D12/03

€ 827.506

€ 0

Nee

OCW

D12A

Regionaal programma voortijdig schoolverlaten

Besteding (jaar T) contactgemeente

Besteding aan contactschool (jaar T)

Totale besteding (jaar T) van educatie (automatisch ingevuld)

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten Regeling vsv voor de jaren 2021 t/m 2024

Contactgemeenten

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: D12A/01

Indicator: D12A/02

Indicator: D12A/03

Indicator: D12A/04

Indicator: D12A/05

€ 337.391

€ 0

€ 337.391

€ 182.532

Nee

OCW

D14

Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen

Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld

Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen

Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: D14/01

Indicator: D14/02

Indicator: D14/03

Indicator: D14/04

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs

Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicator: D14/05

Indicator: D14/06

Indicator: D14/07

Indicator: D14/08

1

IenW

E3

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Overige bestedingen (jaar T)

Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt

Correctie over besteding (t/m jaar T)

Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: E3/01

Indicator: E3/02

Indicator: E3/03

Indicator: E3/04

Indicator: E3/05

Indicator: E3/06

1

201602003

€ 0

€ 0

€ 0

€ 22.231

€ 0

2

201508203

€ 0

€ 0

€ 0

€ 26.870

€ 0

Kopie beschikkingsnummer

Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)

Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T)

Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen

Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: E3/07

Indicator: E3/08

Indicator: E3/09

Indicator: E3/10

Indicator: E3/11

Indicator: E3/12

1

201602003

€ 133.863

€ 0

€ 0

€ 0

Ja

2

201508203

€ 165.549

€ 0

€ 0

€ 0

Ja

IenW

E19

Regeling specifieke uitkering uitvoeringspilots Ruimtelijke Adaptatie tweede tranche

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Cofinanciering (jaar T) ten laste van eigen middelen

Totale cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) ten laste van eigen middelen

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Provincies en Gemeenten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E19/01

Indicator: E19/02

Indicator: E19/03

Indicator: E19/04

Indicator: E19/05

€ 87.915

€ 175.391

€ 231.947

€ 460.871

Nee

IenW

E20

Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)

Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)

Provincies en Gemeenten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: E20/01

Indicator: E20/02

Indicator: E20/03

Indicator: E20/04

€ 647.076

€ 663.449

€ 331.724

Nee

Naam/nummer per maatregel

Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters)

Eventuele toelichting, mits noodzakelijk

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E20/05

Indicator: E20/06

Indicator: E20/07

Indicator: E20/08

1

101 Aanbrengen van kant- en asmarkering op fietspaden | aantal in meters

Ja

10.240

Hoeveelhied in meters. Kosten indicator E20/06: 16.373

2

105 Verbreden van fietspaden | aantal in meters

Nee

indicator: E20/06: 0

3

108 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW | aantal in st

Nee

indicator: E20/06: 68.328

4

109 Aanleg van verticale elementen voor korte rechtstanden | aantal in st

Nee

indicator: E20/06: 75.060, drempels

5

109 Aanleg van verticale elementen voor korte rechtstanden | aantal in st

Nee

indicator: E20/06: 3.448, wegversmalling

6

117 Het volwaardig afwaarderen van een gebiedsontsluitingsweg 50 km/uur naar een erftoegangsweg 30 km/uur | aantal in meters

Nee

indicator: E20/06: 500.240

IenW

E21

Regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra 2020 – 2022

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Cofinanciering (jaar T)

Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)

Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

Is voldaan aan artikel 15 van de regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra? (Ja/Nee)

Gemeenten en GR'en

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E21/01

Indicator: E21/02

Indicator: E21/03

Indicator: E21/04

Indicator: E21/05

Indicator: E21/06

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

Ja

Toelichting aan welke voorwaarde(n) van artikel 15 vd regeling word(t)(en) niet voldaan? (a of/en b of/en c)? (verplicht als bij 06 Nee is ingevuld)

Aard controle n.v.t.

Indicator: E21/07

EZK

F1

Regeling aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding

Totale Besteding (jaar T) ten last van Rijksmiddelen (automatisch berekend)

Aard controle R

Indicator: F1/01

€ 16.025

Projectnaam/UWHS-nummer

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen per woning

Is de bestemming gewijzigd (Ja/Nee)

Indien woning verplaatst: conform de ingediende perceelschets (Ja/Nee)

Eindverantwoording per woning (Ja/Nee)

Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle R

Indicator: F1/02

Indicator: F1/03

Indicator: F1/04

Indicator: F1/05

Indicator: F1/06

Indicator: F1/07

1

UWHS170009

€ 2.731

Nee

Nee

€ 439.013

2

UWHS170134

€ 1.543

Nee

Nee

€ 418.348

3

UWHS170136

€ 3.459

Nee

Nee

€ 308.088

4

UWHS170157

€ 2.830

Nee

Nee

€ 245.533

5

UWHS170064

€ 2.731

Nee

Nee

€ 284.611

6

UWHS170021

€ 2.731

Nee

Nee

€ 404.553

EZK

F9

Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie

Projectnaam/nummer

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)

Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

Toelichting

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: F9/01

Indicator: F9/02

Indicator: F9/03

Indicator: F9/04

Indicator: F9/05

1

Extern Advies Warmtetransitie

€ 20.660

€ 20.660

Ja

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: F9/06

Ja

SZW

G2

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2021

Besteding (jaar T) algemene bijstand

Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAW

Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAZ

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr

I.1 Participatiewet (PW)

I.1 Participatiewet (PW)

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: G2/01

Indicator: G2/02

Indicator: G2/03

Indicator: G2/04

Indicator: G2/05

Indicator: G2/06

€ 47.667.065

€ 1.095.562

€ 2.283.202

€ 12.215

€ 190.127

€ 5.417

Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud

Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud

Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet

Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)

I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

I.7 Participatiewet (PW)

I.7 Participatiewet (PW)

Participatiewet (PW)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: G2/07

Indicator: G2/08

Indicator: G2/09

Indicator: G2/10

Indicator: G2/11

Indicator: G2/12

€ 489.446

€ 53.916

€ 0

€ 2.233.603

€ 56.987

€ 13.030

Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T)

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Gemeente

Participatiewet (PW)

Aard controle D2

Aard controle n.v.t.

Indicator: G2/13

Indicator: G2/14

€ 12.859

Ja

SZW

G3

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2021

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk)

Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) Bob

Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) onderzoekskosten
artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: G3/01

Indicator: G3/02

Indicator: G3/03

Indicator: G3/04

Indicator: G3/05

Indicator: G3/06

€ 50.095

€ 6.454

€ 92.106

€ 0

€ 0

€ 0

BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB)

BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB)

BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB)

BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB)

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB)

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T)

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: G3/07

Indicator: G3/08

Indicator: G3/09

Indicator: G3/10

Indicator: G3/11

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Ja

SZW

G4

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _gemeentedeel 2021

Welke regeling betreft het?

Besteding (jaar T) levensonderhoud

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking

Baten (jaar T) levensonderhoud

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: G4/01

Indicator: G4/02

Indicator: G4/03

Indicator: G4/04

Indicator: G4/05

Indicator: G4/06

1

Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)

-€ 2.115

€ 0

€ 176.804

€ 26.777

€ 825

2

Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)

€ 0

€ 0

€ 58.894

€ 24.807

€ 0

3

Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 

€ 3.786.792

€ 324.240

€ 161.631

€ 24.226

€ 0

4

Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)

€ 2.530.934

€ 39.771

€ 33.945

€ 3.374

€ 0

5

Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)

€ 1.631.137

€ 22.509

€ 10.627

€ 0

€ 0

Kopie regeling

Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)

Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: G4/07

Indicator: G4/08

Indicator: G4/09

Indicator: G4/10

1

Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)

0

0

2

Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)

0

0

3

Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 

415

74

Ja

4

Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)

667

26

Ja

5

Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)

432

10

Ja

Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in (jaar T)

Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo

Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in (jaar T)

Aard controle R

Aard controle D2

Aard controle R

Indicator: G4/11

Indicator: G4/12

Indicator: G4/13

€ 11.104

€ 0

0

Kopie regeling

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig

Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)

4

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: G4/14

Indicator: G4/15

Indicator: G4/16

Indicator: G4/17

Indicator: G4/18

1

Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)

2

Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)

3

Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 

4

Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)

5

Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)

SZW

G12

Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_ gemeentedeel

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T)

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T)

Aantal gedupeerden (zoals omschreven in artikel 1 van de Regeling specifieke uitkering compensatie van de kosten die verband houden met het kwijtschelden van publieke schulden binnen het SZW-domein van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire toeslagen)

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: G12/01

Indicator: G12/02

Indicator: G12/03

€ 4.866

€ 0

122

VWS

H1

Ministeriële regeling heroïnebehandeling

Feitelijke bezetting behandelplaatsen (jaar T)

Feitelijke bezetting behandelplaatsen (jaar T)

Besteding (jaar T)

Afspraak

Realisatie

Gemeenten

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle R

Indicator: H1/01

Indicator: H1/02

Indicator: H1/03

20

16

€ 594.788

VWS

H4

Regeling specifieke uitkering stimulering sport

Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)

Totale werkelijke berekende subsidie

Gemeenten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: H4/01

Indicator: H4/02

€ 749.816

€ 0

Activiteiten

Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T)

Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) Onroerende zaken

Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) roerende zaken

Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) overige kosten

Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: H4/03

Indicator: H4/04

Indicator: H4/05

Indicator: H4/06

Indicator: H4/07

Indicator: H4/08

1

SPUK21-SPUKSPRT21152

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Uitspraak fiscus: sportbedrijf is winstbeogend; SPUK niet nodig

VWS

H7

Regeling specifieke uitkering aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Projectnaam/nummer

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)

Project is volgens plan/aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee)

Toelichting

Zelfstandige uitvoering

Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2021

Gemeenten

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H7/01

Indicator: H7/02

Indicator: H7/03

Indicator: H7/04

Indicator: H7/05

1

330836

€ 42.390

€ 57.290

Nee

Er is vertraging ontstaan als gevolg van corona. Er is inmiddels verlenging van het project tot eind 2022 verleend door het ministerie

2

330848

€ 65.758

€ 65.758

Nee

Project is vertraagd omdat het ontwikkelen en testen van de app meer tijd heeft gekost dan vooraf gedacht. Er is inmiddels verlenging van het project tot eind 2022 verleend door het ministerie. Financieel is het wel afgerond.

Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Projectwerkzaamheden afgerond? (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H7/06

Indicator: H7/07

Ja

Nee

VWS

H8

Regeling Sportakkoord 2020-2022

Beschikkingsnummer

Totaal bedrag volgens beschikking

Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)

Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T)

Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T)

Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T)

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H8/01

Indicator: H8/02

Indicator: H8/03

Indicator: H8/04

Indicator: H8/05

Indicator: H8/06

1

1033207

€ 340.569

€ 0

€ 176.947

€ 0

€ 176.947

2

1014307

€ 95.000

€ 0

€ 76.643

€ 8.925

€ 86.075

Kopie beschikkingsnummer

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H8/07

Indicator: H8/08

1

1033207

Nee

2

1014307

Ja

VWS

H12

Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken

Besteding (jaar T)

Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee)

Eindverantwoording? (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H12/01

Indicator: H12/02

Indicator: H12/03

€ 82.119

Ja

Ja

VWS

H16

Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden

Betreft jaar

Beschikkingsnummer / naam

Totale besteding

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicator: H16/01

Indicator: H16/02

Indicator: H16/03

1

2020

SPUKIJZ21185

€ 701.365

2

2021

SPUKIJZ21R2124

€ 863.816

Naam locatie

Totale toezegging per locatie

Besteding per locatie

Verschil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend)

Betreft jaar?

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t

Aard controle R

Indicator: H16/04

Indicator: H16/05

Indicator: H16/06

Indicator: H16/07

Indicator: H16/08

1

De Sprenkelaar

€ 229.894

€ 229.894

€ 0

2020

2

Aquacentrum Malkander

€ 424.036

€ 424.036

€ 0

2020

3

Openluchtbad Boschbad

€ 47.435

€ 47.435

€ 0

2020

4

De Sprenkelaar

€ 239.140

€ 239.140

€ 0

2021

5

Aquacentrum Malkander

€ 571.744

€ 571.744

€ 0

2021

6

Openluchtbad Boschbad

€ 52.932

€ 52.932

€ 0

2021

LNV

L5

Regiodeals 3e tranche

Betreft pijler

Besteding per pijler (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Cofinanciering per pijler (jaar T)

Totale besteding per pijler (t/m jaar T)

Totale cofinanciering per pijler (t/m jaar T)

Toelichting

Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden)

Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden)

Inclusief uitvoering door derden

Inclusief uitvoering door derden

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: L5/01

Indicator: L5/02

Indicator: L5/03

Indicator: L5/04

Indicator: L5/05

Indicator: L5/06

1

Actielijn 1 Cleantech Werkt

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Besteding nog niet bekend. Financieel overzicht volgt medio 2022

2

Actielijn 2 Groene Groei

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Besteding nog niet bekend. Financieel overzicht volgt medio 2022

3

VAT kosten

€ 5.000

€ 0

€ 5.000

€ 0

Urenbesteding: 68 uur á 70 euro per uur (incl Overhead en afgerond).

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Totale uitvoeringskosten (t/m jaar T)

Totale compensabele BTW (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Inclusief uitvoering door derden

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: L5/07

Indicator: L5/08

Indicator: L5/09

Indicator: L5/10

Nee

€ 5.000

€ 0

Nee

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 18:07:57 met de export van 05/24/2022 15:56:14