Bijlagen

Specificatie reserve overlopende projecten

Specificatie reserve overlopende projecten

Progr

Omschrijving

31-12-2020

Uitgaven
overl.budget
vanuit 2020
in 2021

Vrijval
overl.
Budget
uit 2020
in 2021

Overheveling overl.budget vanuit 2020
naar 2022

Overheveling nieuw budget 2021 naar 2022

Totaal over
te hevelen
budget
naar 2022

Toelichting op vrijval in 2021 en
overheveling budget naar 2022

Bedrijfsv.

CMO

54.000

54.000

Middelen zijn in 2021 ingezet.

Bedrijfsv.

Implementatie nieuw verkeerssysteem (I-visie)

30.000

30.000

Middelen zijn in 2021 ingezet.

Bedrijfsv.

Doorontwikkeling website

29.500

29.500

Middelen zijn in 2021 ingezet.

Bedrijfsv.

Diverse budgetten

170.000

170.000

Middelen zijn in 2021 ingezet.

Bedrijfsv.

Mobiele devices

375.000

375.000

300.000

300.000

I.vm. het project POW zal er in 2022 een besluit worden genomen

Bedrijfsv.

Implementatie nieuw systeem sociaal domein (I-visie)

150.000

150.000

150.000

De aanbesteding en implementatie van dit nieuwe systeem is o.a. wegens Corona vertraagd. Dit zal in 2021 geschieden. Aanbesteding is eind 2021 afgerond. Het voor dit doel in 2020 gereserveerde budget is derhalve in 2022 benodigd. De implementatie zal in 2022 worden uitgevoerd.

Bedrijfsv.

Vervanging generieke applicaties (I-visie)

65.000

65.000

Middelen zijn in 2021 ingezet.

Bedrijfsv.

Procesmanagement

47.000

17.000

30.000

30.000

Eén van de projecten uit het beheersplan betreft procesmanagement. Hiervoor is incidenteel budget beschikbaar. In 2020 is een start gemaakt door met name interne capaciteit in te zetten. Het vervolg, t.w. trainingen en coaching, is extern gecontracteerd en gestart in 2020. Het zwaartepunt hiervan vindt echter (ook in verband met de organisatie ontwikkeling) plaats in 2021. Vanwege corona is dit grotendeels uitgesteld naar 2022

Bedrijfsv.

Diverse budgetten INF

85.000

85.000

Middelen zijn in 2021 ingezet.

Bedrijfsv.

Collegeonderzoeken

48.150

48.150

Middelen zijn in 2021 ingezet.

Bedrijfsv.

Multifunctionele samenkomstruimte (herinrichting vleugel 5D)

75.000

75.000

I.v.m. de organisatieverandering zijn de afdelingen groter geworden en is er verzocht om een grote(re) multifunctionele samenkomstruimte te realiseren met als doel de samenwerking te verbeteren. Een afdeling kan hierbij volledig bij elkaar komen binnen het Stadhuis en kan hier gefaciliteerd worden.Door corona is de functie van het Stadhuis blijvend veranderd in een ontmoetingsplek. Deze ruimte moet de ontmoeting (en bijbehorende samenwerking) bewerkstelligen. De werkzaamheden zouden in eerste instantie in 2021 uitgevoerd worden, echter door langere levertijden van materialen is dit niet gelukt. De werkzaamheden zijn nu gepland voor eind januari 2022. Hierbij het verzoek om het beschikbare budget in 2021 mee te nemen naar 2022.

Bedrijfsv.

Implementatie Office 365

250.000

250.000

Vanwege corona is de implementatie van Office-365 vertraagd.

Totaal Paragraaf Bedrijfsvoering

1.053.650

873.650

180.000

625.000

805.000

1

Smart city

38.000

38.000

Middelen zijn in 2021 ingezet.

1

Griffie/ Rekenkamercommissie

20.000

20.000

Middelen zijn in 2021 ingezet.

1

Topevenementen

70.396

70.396

29.604

100.000

De heropening van paleis het Loo is uitgesteld naar 2022. De evenementen rondom de heropening vinden het komende jaar plaats. Wij stellen voor het budget dat daarmee gemoeid is en daarvoor beschikbaar is gesteld (€ 100.000) als overlopend project in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen.

1

Verkiezingen

259.000

19.000

140.000

100.000

100.000

In de december circulaire 2021 hebben wij extra geld van het ministerie van BZK van 275.434. Voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 is een project begroting van 500 K gemaakt. Nu is in deze begroting de inhuur van personeel aan de lage kant gehouden en wij hebben geen onvoorziene uitgaven opgenomen. De reguliere begroting bedraagt 280 K afgerond. Totaal is er beschikbaar 550 K. De verwachting is dat wij tussen de 600 K en de 650 K zullen uitgeven. Hierdoor willen wij 100 K van 2021 overboeken naar 2022.

1

Implementatie Wet Open Overheid

165.000

165.000

Via het gemeentefonds is in 2021 budget beschikbar gesteld voor de implementatie van de Wet Open Overheid. De implementatie is nog niet zo ver gevorderd dat dit budget ook geheel kon worden besteed.

1

Corona 2021

2.178.000

2.178.000

Een aantal budgetten voor steunmaatregelen corona zijn beschikbaar gesteld voor activiteiten die doorlopen naar 2022. Deze budgetten worden via de Reserve Overlopende Posten doorgeschoven naar 2022. Het betreft maatregelen voor een bedrag van in totaal € 2.178.000.

Totaal programma 1

387.396

77.000

140.000

170.396

2.372.604

2.543.000

2

Integrale Veiligheid

140.000

140.000

165.000

165.000

Onder meer door Corona-maatregelen en demonstraties nam in 2021 de druk op de uitvoering toe. Tegelijkertijd moest worden aangehaakt bij nieuwe beleidsontwikkelingen. Ook is gestart met de voorbereiding van een nieuw veiligheidsbeleid dat in 2022 aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Voorts was er meer aandacht voor ondermijning noodzakelijk. Het overlopende budget is bestemd voor de inhuur van extra capaciteit in 2022.

2

Jaarwisseling

186.001

186.001

Medio 2021 is het plan van aanpak voor een andere manier van viering van de jaarwisseling de komende jaren met de bijbehorende festiviteiten besproken in de Raad. De festiviteiten gingen om een Aftelfeesten (vuurwerkshow) en een lasershow en een grote communicatiecampagne. De kosten van deze activiteiten zijn gedekt door een begrotingswijziging ten laste van de Algemene reserve. Door de lockdown zijn medio december 2021 besluiten genomen waardoor het niet mogelijk was om vuurwerkshows uit te voeren. Door het niet uitvoeren van deze shows en de (wel voorbereide) communicatiecampagne hebben wij uiteindelijk 186 K overgehouden op de begroting.
Achteraf gezien hadden wij deze post als ROP post naar 2022 mee moeten nemen. Dit is niet gebeurd door verschillende omstandigheden. Hier hebben wij het dan over de datum van de festiviteiten en pas dat later duidelijk is wat de consequenties zijn. Wij hebben in eerder stadium gekeken wat voor andere mogelijkheden zouden hebben. Bestemmen ten laste van het jaarrekeningresultaat bij de jaarrekening of in 2022 opnieuw een dekkingsvoorstel voor de jaarwisseling te doen. In beide gevallen zou er weer besluitvorming in de Raad weer moeten plaatsvinden en gelet op de aan die opties gekoppelde besluitvormingsmomenten is dat iets wat we willen en moeten voorkomen. Er moet op korte termijn duidelijkheid zijn over het budget, omdat er t/m juni nog hard gewerkt moet worden aan de flankerende maatregelen voor de uitvoering van de komende jaarwisseling.
Op 20 januari jl. is de Raad middels een Raadsbrief geïnformeerd, hierbij is ook aangegeven dat voor 2022 de kosten zijn gedekt door het overschot van 2021. Dit betekent dat de Raad feitelijk niet is geïnteresseerd in de vraag hoe wij dit technisch oplossen, maar dat we het oplossen. Wij stellen voor om alsnog hiervoor een ROP post van 186 K aan te maken.

Totaal programma 2

140.000

140.000

351.001

351.001

3

Plan Beekdalen WZV

28.000

28.000

29.441

57.441

Voor het project Beekdalen zal gewerkt worden met een gebiedsmakelaar. In verband met beperkte capaciteit zal gewerkt worden met inhuur. De werving voor de inhuur van een gebiedsmakelaar voor de Wenumse beekdalen is gestart. Naar verwachting zullen deze werkzaamheden in het voorjaar van 2022 starten.

3

Groen plan 2019 - 2024

277.000

216.762

60.238

232.262

292.500

In de MPB 2019-2022 zijn door de raad incidenteel financiële middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Groenplan en de Ecogids. Na een aantal jaren uitvoering zien we dat we goed op weg zijn om Apeldoorn te vergroenen en biodiverser te maken. Wel zijn door personele onderbezetting en daardoor langere aanloopfase een aantal projecten later gestart en kost de voorbereiding en uitvoering van projecten meer tijd. Voorbeelden zijn vergroeningsprojecten in de openbare ruimte, een omvangrijk project als de ecoatlas en kansenkaart soorten buitengebied. De coronatijd met minder communicatiemogelijkheden helpt daar niet bij. Om de doelen van het Groenplan en de Ecogids te kunnen halen zijn de gevraagde financiële middelen uit de MPB noodzakelijk. Hiervoor zijn geen structurele middelen of andere financieringsbronnen voorhanden.
Naar verwachting zal de totale uitvoering 1 jaar extra tijd vergen en doorlopen t/m 2023. Uitzondering zijn de gebiedsprocessen en de daaraan gekoppelde investeringen, die een langere doorlooptijd hebben.
Klimaat, vergroening en biodiversiteit zijn wereldwijd belangrijke thema’s met oog op maatschappelijke en economische schade, gezondheid en veiligheid. Ook na 2023 zal er geïnvesteerd moeten worden in groen en biodiversiteit. Het investeringsniveau na 2023 wordt in beeld gebracht met de kadernota voor klimaatadaptatie en in 2023 voorgelegd aan de raad.

3

Verkeersvisie innovatie

300.000

300.000

Van het in de MPB 2018-2021 beschikbaar gestelde budget van € 800.000 voor innovatieve openbaar vervoer toepassingen, is bekeken of het restantbudget ter hoogte van € 300.000 nog nodig is voor vraagafhankelijke initiatieven die gericht zijn op het vergroten van de vervoersmogelijkheden van inwoners aanvullend op het reguliere vervoer. Dit restant budget is niet meer nodig omdat de provincie inmiddels initatieven heeft ondernomen voor de invoering van buurtbussen in de wijken waar de reguliere bus is verdwenen, namelijk in Berg en Bos en Ugchelen.

3

Verkeersvisie electrificering parkeergarage

225.000

225.000

Het beschikbare budget van € 225.000 voor het plaatsen van laadpalen in parkeergarages is omgezet naar een krediet (raadsvoorstel 133-2021, besluit op 23-12-2022) De wijziging wordt meegenomen in de 1e begrotingswijziging 2022

3

Verduurzamen parkeergarage Koningshaven

150.000

150.000

Het beschikbare budget van € 150.000 voor de verduurzaming van de parkeergarage is omgezet naar een krediet (raadsvoorstel 133-2021, besluit op 23-12-2022) De wijziging wordt meegenomen in de 1e begrotingswijziging 2022

3

Begraafplaats Soerenseweg

50.000

31.486

18.514

Middelen zijn in 2021 ingezet.

3

Verkeersveiligheid (02100003) - G.P. Duuringlaan, fietsstraat Veenhuizerweg-Klaverweg en de Loenenseweg

50.000

50.000

Besloten is om het budget dat al sinds 2019 gereserveerd is voor onderhoud aan de G.P. Duuringlaan te laten vrijvallen. Zodra de uitvoering start zal er opnieuw naar dekking voor de uitvoering worden gekeken.

3

Wadi Berg & Bos (05700036)

25.000

25.000

25.000

Vanaf 2020 stond de aanleg van een wadi in park Berg en Bos gepland, waarmee de wateroverlast op een bepaald deel van het park opgelost zou worden. Voor de aanleg van deze wadi is in het voorjaar van 2020 een vergunning aangevraagd maar door diverse redenen heeft de verlening van de vergunning vertraging opgelopen. Naar verwachting zal de uitvoering in 2022 plaats vinden. In December 2021 zijn er reeds nota's verstuurd naar externe partijen die bijdragen in de uitvoering van het project. De ontvangsten zijn opgenomen op de balans (vooruitontvangen bedragen)

3

Aanleg fietspad Imbosweg

102.650

102.650

Middelen zijn in 2021 ingezet.

3

Aanbrengen bewegwjjzering

35.000

35.000

Middelen zijn in 2021 ingezet.

3

Sanering gas-/waterprojecten

30.000

30.000

Middelen zijn in 2021 ingezet.

3

Onderzoek, metingen en inspecties asfalt

60.000

60.000

Middelen zijn in 2021 ingezet.

3

Fietsenstalling station Osseveld

72.000

72.000

Samen met ProRail werken we aan de uitbreiding van het aantal overdekte fietsenstallingen bij station Osseveld. De gemeente heeft inmiddels ook een subsidie van de provincie Gelderland ontvangen. In 2021 zijn samen met ProRail de uitvoeringsvoorwaarden bepaald. De overeenkomst voor de opstal heeft meer tijd gekost dan gepland. In december 2021 is de uitvoeringsovereenkomst tussen ProRail en gemeente ondertekend. In januari 2022 wordt het project overgedragen aan de aannemer. De uitvoering zal in 2022 plaatsvinden. De gemeentelijke bijdrage bedraagt € 162.000, waarvan € 90.000 in de vorm van een provinciale subsidie. Het resterende deel van € 72.000 is gereserveerd uit het budget ‘stimulering fiets en OV’. Gezien de vertraging in de uitvoering wordt voorgesteld om het gemeentelijke aandeel van € 72.000 mee te nemen naar 2022.

3

Onderhoud Harseloo, Eendenweg.Bronsgietersdonk en Scheerdersdonk

290.000

290.000

Algemeen kan gesteld worden dat het in de huidige tijd enorm lastig is om de planning in uitvoering te halen. Alle verplichtingen zijn vroegtijdig in 2021 aangegaan. Problemen met levering van materialen en personele (corona effect?) problemen bij aannemers en leveranciers maakt dat er structureel vertragingen optreden in de uitvoering.

3

Herstel paden Sprengvallei

26.500

26.500

Medio september 2021 is er schade aan de paden ontdekt. Voor het herstel zijn er offertes opgevraagd. De aannemer geeft aan geen ruimte in zijn planning(2021) te hebben om de werkzaamheden uit te voeren. Een algemeen probleem wat op dit moment speelt bij de meeste aannemers. Conform afspraak zal het herstel in de eerste helft van 2022 plaats vinden.

3

Onderhoudswerkzaamheden aan de Vulcanusstraat, Vossenweg, Ereprijs en Zutphensestraat

57.240

57.240

Het was de bedoeling dat de werkzaamheden in 2021 volledig zouden worden uitgevoerd. Wij zijn hiervoor de verplichtingen aangegaan. Helaas zijn de volgende zaken gaan spelen:
• Vulcanusstraat en Vossenweg; op deze straten zitten omleidingen i.v.m. de werkzaamheden bij de "Tol" (voorbereidende werkzaamheden tunnel Laan van Osseveld)
• Ereprijs en Zutphensestraat; voor deze locaties bleken geen stenen voorradig te zijn. Deze kunnen pas vanaf week 3 van 2022 geleverd worden.
Naar verwachting zullen de werkzaamheden van de bovenstaande locaties in het eerste kwartaal van 2022 worden afgerond.

3

Klein asfaltonderhoud 2021

550.337

550.337

In de voorjaarsnota van 2021 is investeringsruimte van 4 miljoen wegonderhoud bezuinigd tbv WBI-aanvraag investering in de ontwikkelgebieden Veldhuis en Kayersmolen-Noord. Hierdoor ontstond een achterstand in wegonderhoud (meer slechte wegen) welke voor de korte termijn een verhoging gaf aan klein onderhoud (gaten vullen). De kleine onderhoudswerkzaamheden dienen te passen tussen reeds geplande werken met omleidingen. Voor deze werken zijn wij medio 2021 verplichtingen aangegaan. De voorbereidingstijd tussen het beschikbaar krijgen van de middelen en het in uitvoering brengen van klein onderhoud is te kort gebleken. De geplande uitvoering is doorgeschoven naar 2022.

3

P0855 aanpak rgv fietspad 2020

104.750

104.750

Er is intern discussie over de breedte van het nieuwe fietspad. Ook is er vertraging opgetreden door stikstof regelgeving en onderzoek en de mogelijke ecologische gevolgen van een breder fietspad. Door deze vertragingen zal de uitvoering naar alle waarschijnlijkheid in 2022 gaan plaatsvinden.

Totaal programma 3

1.332.650

475.898

743.514

113.238

1.362.530

1.475.768

4

Transitievisie warmte - warmtenet wijk van de toekomst

65.000

65.000

80.000

80.000

In 2021 is de Transitievisie Warmte afgerond. De Uitvoeringsagenda TVW loopt door in 2022.

4

Circulaire economie

45.000

25.439

19.561

Voor de stimulering van de circulaire economie is in 2018 eenmalig € 150.000 beschikbaar gesteld. Een aantal projecten kende een doorloop in 2021. Concreet gaat het om de realisering van de elektronica hub (€ 20.000) en het onderzoek naar biomassa (€ 5.439). Het restant laten we vrijvallen ten gunste van het resultaat.

4

Asbest

55.000

34.000

21.000

De uitvoeringskwaliteit van de (wettelijke) asbesttaken is verhoogd. In de loop van 2021 is de taak overgedragen aan de OVIJ. De OVIJ heeft hiervoor kosten in rekening gebracht. Het resterende deel valt vrij ten gunste van het resultaat. Met ingang van 2022 zijn voor deze taak structureel budgetten opgenomen.

4

Kwartiermaker

158.680

81.100

77.580

77.580

In de MPB is incidenteel € 200.000 beschikbaar gesteld voor de rol van kwartiermaker. Het budget werd niet besteed vanwege de discussie in eerdere VJN om het budget al dan niet in te zetten voor de ombuigingsmaatregelen. Uiteindelijk is ervoor gekozen om de rol van kwartiermaker toch in te vullen en daarom het budget ongemoeid te laten en mee te nemen naar 2021 en 2022. De kwartiermakersrol - met de focus op projecten om het grondstoffengebruik bij het Apeldoorns bedrijfsleven en de bedrijfsvoering van de gemeente te verminderen - is in de loop van 2020 ingevuld voor een periode van twee jaar. Daarom is het resterende budget door middel van een ROP overgeheveld naar 2021 en deels naar 2022. In het verlengde van deze besluitvorming wordt het laatste deel van dit incidentele budget overgeheveld naar 2022. Dit restant budget wordt zeker in 2022 besteed omdat hiervoor harde afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de inzet van capaciteit vanuit de afdeling projecten (PPIM).
Er is een evaluatie voorgelegd aan de portefeuillehouder ten behoeve van het nader te volgen bestuurlijk proces.

4

Projectleider De Maten

60.000

60.000

In 2020 zijn kosten voor een projectleider De Maten gereserveerd ivm ziekte. Het uitgangspunt was deze in 2021 uit te geven. Doordat het gelukt is binnen de originele begroting te blijven wordt voorgesteld de reservering nu te laten vervallen.

4

RegioDeal Loenen-Eerbeek

50.000

50.000

50.000

De RegioDeal Loenen-Eerbeek is gedeeltelijk uitgesteld naar 2022. Voorgesteld wordt om de resterende middelen daarmee ook door te schuiven.

4

Veluwonen

25.000

25.000

Door het uitblijven van externe subsidie is dit bedrag meegenomen naar 2021. Het bleek niet mogelijk deze gelden alsnog uit te geven. Daarom wordt voorgesteld de reservering te laten vervallen.

4

Transform

55.000

55.000

43.712

43.712

In 2021 is conform de verwachtingen een marktmeester aangesteld en heeft Transform een doorstart gemaakt. Daarvoor zijn de bestemde middelen ingezet. De doorstart krijgt vervolg in 2022. Het budget wordt namens vier gemeenten en twee provincies door Apeldoorn beheerd en wordt dus meegenomen naar 2022.

4

Intensivering toezicht/handhaving op energiebesparende maatregelen

80.000

80.000

215.000

215.000

In de MPB is voor intensivering toezicht/handhaving op energiebesparende maatregelen budget beschikbaar gekomen. Het gaat om energie besparende voorzieningen en maatregelen die door bedrijven dienen te worden uitgevoerd aan de “gebouwde schil van bedrijfspanden” (muren, dak en glas), verlichting en specifiek bij bepaalde branches behorende maatregelen zoals het gebruik van perslucht, koeling en diverse. Aan de OVIJ is opgedragen om dit beleid/controles uit te voeren. Naast het gemeentelijke budget, hebben we met succes een beroep gedaan op de stimuleringssubsidieregeling van de provincie. De basis is het “Plan van Aanpak EML controles” (EML staat voor “erkende maatregelen lijst”). Mede door Corona-maatregelen kon een deel van de activiteiten bij bedrijven, onder andere bij horecagelegenheden, niet volledig worden uitgevoerd.
We hevelen daarom € 215.000 over naar 2022 om alsnog controles uit te kunnen voeren. Deze budgetten dienen ook als cofinanciering om in de periode van 2022 tot en met 2024 extra in te kunnen zetten op energietoezicht; “de kraan gaat verder dicht”. Hierdoor is inmiddels succesvol een beroep gedaan op de voortgezette regeling van de provincie. Bij dit bedrag hoort ook de gelabelde rijksbijdrage ten behoeve van kantoor label C, waarvoor in 2022 nog activiteiten plaatsvinden.
Met ingang van 2022 worden deze subsidiestromen door middel van de BROA in de meerjarenbegroting verwerkt. De budgetten worden met zekerheid besteed omdat hier al harde afspraken met de OVIJ over zijn gemaakt.

4

Subsidie Collectieven zonne-energieprojecten

42.000

42.000

Dit betreft nog te betalen subisidie op basis van reeds ontvangen aanvragen. Wordt niet via ROP maar via nog te betalen verwerkt.

4

Klantvolgsysteem

40.000

40.000

We hebben de samenwerking met andere gemeenten gezocht om samen een systeem te selecteren ter ondersteuning van de wijkprocesssen naar duurzame warmte. Deze samenwerking heeft meer tijd gekost dan voorzien en de selectie en implementatie van dit systeem zijn daardoor vertraagd. Inmiddels is het systeem geselecteerd en de implementatie gestart. Project inclusief facturering wordt begin 2022 afgerond.

4

Cleantech

150.000

150.000

In het kader van werken aan een aantrekkelijk en duurzaam werkklimaat voor iedereen in elke levensfase was er voor 2021 € 150.000 gereserveerd voor ondersteuning bij de realisatie van een “Open Innovatie Lab voor DC Lab” (€ 50.000 als cofinanciering Regiodeal Cleantech Regio) en de investering in een locatie voor een “Cleantech Hotspot voor Start ups“ (€ 100.000).

Hybride leeromgevingen waarin onderwijs en bedrijfsleven samenwerken aan grote opgaves omtrent de energietransitie. Ruimte voor start-ups die passen bij het profiel van de Cleantech Hotspot. Nieuwe werkmilieus waar we ruimte bieden voor innovatie, het experiment en samenwerking tussen de 3 O’s Dit past binnen onze ambities in de Ondernemende Stad: kiemkracht verzilveren op het thema energietransitie & circulariteit en Talent aantrekken, binden & boeien. Waarin we veelal samenwerken met het bedrijfsleven en het onderwijs.

Net als in 2020, werd ook 2021 gekleurd door de COVID-19 crisis. Een onzekere tijd, welke veel aanpassingsvermogen vereiste van onze economische samenwerkingspartners. Projecten, programma’s en activiteiten hebben zo veel mogelijk doorgang gevonden maar niet alle gewenste vorderingen binnen hoofddoel 3 zijn geboekt. Door de beperkende maatregelen kostte het meer tijd dan gepland om bijeenkomsten te organiseren om partijen te mobiliseren, draagvlak te creëren, prioritering.
Het resultaat? Uitloop van geplande activiteiten en (deel)resultaten. Het Open Innovatie Lab voor DC Lab is inmiddels goedgekeurd in de Regiodeal Cleantech Regio, zal in plaats van Q4 2021 nu starten in Q1 2022. De realisatie van de Cleantech Hotspot zal naar verwachting met enige wijzigingen in plaats van Q4 2021 medio 2022 starten.

Gezien de grote opgaven waar onze gemeente voor staat, de onvoorziene omstandigheden, de wens om de activiteiten alsnog te kunnen realiseren en het beperkte budget voor "kiemkracht" in 2022 stellen we voor het budget in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen voor Kiemkracht Verzilveren.

4

Integraal energiesysteem

20.000

20.000

Voor het Integraal Energiesysteem is een opdracht uitgezet, maar deze kosten vallen net in het jaar 2022. Daarom wordt voorgesteld deze middelen door te schuiven.

4

Uitkomsten Waterstofpilot

25.000

25.000

Doordat de uitkomsten van onderzoek pas aan het eind van het jaar gereed waren was er onvoldoende tijd om vervolgacties uit te zetten. Voorgesteld wordt daarom om deze vervolgacties in 2022 uit te voeren en dit bedrag door te schuiven.

4

Opwek Windenergie

58.000

58.000

Prioriteit is gelegd op het vaststellen van de RES. Daarom wordt voorgesteld om de restantgelden ten behoeve van de opwek van windenergie door te schuiven naar 2022.

4

Gebiedsvisies

70.000

70.000

Het College heeft besloten gebiedsvisie Beemte Broekland on hold te zetten totdat de Omgevingsvisie is vastgesteld. Voor de gebiedsvisie is een verplichting aangegaan, maar deze wordt grotendeels in 2022 uitgenut. Ook de verkenning naar De Somp zal in 2022 plaatsvinden. Daarom wordt voorgesteld deze middelen door te schuiven naar 2022.

Totaal programma 4

635.680

340.539

167.561

127.580

701.712

829.292

5

Hoger onderwijs

1.270.195

575.239

694.956

Vanuit de reserve Hoger Onderwijs € 1.5 miljoen is bestemd voor de totstandkoming van het Centrum voor Veiligheid & Digitalisering in samenwerking met de Universiteit Twente, hogeschool Saxion, de Politieacademie, Marechaussee en ROC Aventus. Het streven is dat het centrum schooljaar 2022-2023 van start gaat. Dit bedrag is in 2019 aan de reserve hoger onderwijs onttrokken en als overlopende post overgeheveld naar de jaren 2020 en 2021. Op dit moment resteert er nog een bedrag van € 694.956. Dit bedrag is in 2021 toegevoegd aan de Reserve Hoger Onderwijs en blijft hiermee beschikbaar voor het initiatief CVD.

5

Verbeteren motoriek jeugd

147.413

8.970

138.443

Dit incidentele budget is al twee keer overgeheveld. Daarom zal met een voorstel bij de jaarrekening verzocht worden om het restantbudget in 2022 weer beschikbaar te stellen.

5

Kinderopvang

175.000

31.558

143.442

Vanwege corona konden veel jaarlijkse controles van kinderopvanglocaties door de GGD niet worden uitgevoerd en moesten deze worden opgeschort. De controles zouden naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 alsnog uitgevoerd worden. Echter doordat corona in 2021 ook weer veel tijd in beslag nam, zijn we in 2022 ook niet toegekomen aan een inhaalslag. We laten daarom € 143.442 vrijvallen ten gunste van het resultaat.

5

JOGG (Jongeren op gezond gewicht)

50.565

35.828

14.737

Middelen zijn in 2021 ingezet.

5

Koplopersproject cliëntondersteuning

41.000

41.000

Middelen zijn in 2021 ingezet.

5

Compensatie coronakosten

598.088

311.354

286.734

Middelen zijn ingezet in 2021. Restant valt vrij ten gunste van Reserve Corona.

5

Leerlingenvervoer

350.000

350.000

Voor het leerlingenvervoer zal in 2022 een vergoeding aan enkele vervoerders plaatsvinden voor de lagere vervoersstromen van met name het leerlingenvervoer ten tijde van de lockdown als gevolg van de coronapandemie in de periode van december 2020 tot en met februari 2021. Eind 2021 is landelijk een circulaire vrijgegeven hoe die vergoeding eruit kan zien. De uitbetaling van deze vergoeding zal in 2022 plaatsvinden, terwijl het budget beschikbaar is in 2021. Daarnaast loopt er een rechtszaak van een vervoerder over de verstrekte vergoedingen 2018/2019. De verstrekte vergoeding wijkt volgens de eiser af van het programma van eisen. De gemeente Apeldoorn zal bij een (gedeeltelijke) toekenning van de claim (naar rato van het aandeel in PlusOV) de kosten vergoeden. In de prognose van 2021 is hier rekening mee gehouden. Voorstel is om voor beide posten het budget middels een ROP mee te nemen van het boekjaar 2021 naar 2022.

Totaal programma 5

2.282.261

1.003.949

1.278.312

350.000

350.000

6

Regionaal Werkbedrijf

2.243.223

2.243.223

In de richtlijnen is dit jaar opgenomen dat gelden van derden op de balans moeten worden opgenomen en niet meer als ROP meegaan.

6

Implementatie budget Wet Inburgering

323.400

106.000

217.400

322.000

539.400

De inwerkingtreding van de wet stond gepland voor 1 juli 2021, maar na overleg met verschillende partners zoals VNG, Divosa, DUO en COA is besloten om de inwerkingtreding een halfjaar uit te stellen. De nieuwe Wet inburgering treedt definitief op 1 januari 2022 in werking. De wet was eerder ook uitgesteld. Er zijn zelfs nu nog onduidelijkheden ten aanzien van bijvoorbeeld de onderwijsroute en de ict-aanpassingen. Veel zaken moeten nog verder uitkristalliseren omdat het een meerjarig traject betreft. De pilot die vanaf de zomer van 2021 draait, omvat slechts een klein deel van het gehele inburgeringstraject. Om voldoende zekerheid te bieden voor een soepele uitvoering van het nieuwe inburgeringsstelsel loopt de implementatiefase door in 2022. Projectkosten lopen daarmee eveneens door in volgend jaar. Om die reden is het nodig om het restant van het door het Rijk in 2020 en 2021 eenmalig voor de implementatie beschikbaar gestelde budget over te hevelen van 2021 naar 2022

6

Ondertussen middelen inburgeraars 2020

160.000

160.000

Middelen zijn niet ingezet in 2021 en vallen vrij

6

Kledingcheques kinderen in laag inkomen gezinnen

167.500

167.500

Middelen zijn in 2021 ingezet.

6

Niet nagekomen verplichtingen SROI

125.000

5.000

120.000

120.000

Vanuit 2020 is een post ad. € 125.000 aan SROI budget opgenomen in het Participatiebudget 2021. Na reserveringen resteert er ultimo 2021 € 125.000,00. Door Covid en wisselingen in de personele bezetting is dit budget in 2021 niet ingezet. Om aan de doelstellingen binnen in het programma social return / impact ondernemen te kunnen voldoen is ten laatste male een overheveling van het budget naar 2022 gewenst

6

Budget Invoering Stadspas

101.220

93.566

7.654

Middelen zijn in 2021 ingezet.

6

ESF subsidie ondersteuning leerlingen pro en vso

221.600

221.600

Middelen zijn in 2021 ingezet.

6

WEB

53.588

53.588

In de richtlijnen is dit jaar opgenomen dat gelden van derden op de balans moeten worden opgenomen en niet meer als ROP meegaan.

6

Compensatie uitvoeringskosten Tozo 2022-2026

250.000

250.000

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) was een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling was voor zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorzag in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt, en voorzag in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Het Rijk verstrekte in 2020 en 2021 middelen aan de gemeente om de aanvullende uitkeringen en de leningen aan ondernemers uit te kunnen keren. Daarnaast ontvingen we, ter dekking van de uitvoeringskosten van de Tozo, in 2020 en 2021 ook middelen van het Rijk. De Tozo is per 1 oktober 2021 beëindigd, echter lopen onze werkzaamheden voor de uitvoering van deze regeling nog door in de jaren 2022 t/m 2026. Ondernemers die een lening bedrijfskapitaal hebben ontvangen dienen deze vanaf 1 januari 2022 in 5 jaar terug te betalen. De (administratieve) werkzaamheden die hier mee samenhangen zullen de komende 5 jaar nog tijd van ons vergen. Daarnaast zullen we nog tijd moeten besteden aan de bijbehorende Sisa controles en de rechtmatigheidscontroles op Tozo 5. Om deze werkzaamheden nog in de jaren 2022 t/m 2026 te kunnen uitvoeren is het nodig om de van het Rijk ontvangen middelen over te hevelen van 2021 naar 2022 en ook beschikbaar te houden voor de jaren 2023 t/m 2026

Totaal programma 6

3.395.531

588.666

2.469.465

337.400

572.000

909.400

7

Actieprogramma Kansrijke Start

42.777

3.750

39.027

46.777

85.804

Als gemeente hebben we geld van het Rijk gekregen in het kader van het Actieprogramma Kansrijke Start.
In 2022 krijgen gemeenten in de meicirculaire opnieuw een bijdrage voor dit programma.
In Apeldoorn is een coalitie gevormd die de intentieverklaring heeft ondertekend en zijn een aantal werkgroepen aan de slag gegaan.
De voortgang in de werkgroepen heeft door corona vertraging opgelopen.
Het is het noodzakelijk de gelden van 2021 mee te nemen naar 2022 om uitvoering te kunnen geven aan activiteiten vanuit de werkgroepen en de projectleiding door Proscoop.

7

Koplopersproject cliëntondersteuning

195.000

195.000

Middelen zijn in 2021 ingezet.

7

Compensatie coronakosten

558.900

558.900

In de Rijkscompensatie regelingen hebben we compensatie van het Rijk gekregen voor hogere kosten en gederfde inkomsten als gevolg van corona. De regelingen lopen ook in 2022 nog door. Daarom is het noodzakelijk om de in 2021 niet bestede compensatie mee te nemen naar 2022.

7

Uitvoering plan van aanpak dak- en thuislozen

2.499.311

2.499.311

We hebben van het rijk € 2,8 miljoen aan extra middelen ontvangen om de opvang van dak- en thuislozen een extra stimulans te geven. Het plan van aanpak bestaat uit meerdere deelprojecten. Een aantal ven de projecten wordt tot een bedrag van € 289.000 gerealiseerd, de meer fysieke projecten zijn volop in voorbereiding maar worden vanaf 2022 uitgevoerd. Voorgesteld wordt om het restant in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen voor de uitvoering van die projecten.

Totaal programma 7

796.677

757.650

39.027

2.546.088

2.585.115

8

Maaiveld (voorheen ACE)

106.490

106.490

We dachten in 2021 een inhaalslag te kunnen maken voor culturele initiatieven en activiteiten, die vorig jaar door de corona maatregelen niet door konden gaan. Dat is, door diezelfde omstandigheden, niet gelukt. Het is niet realistisch te verwachten dat er alsnog een inhaalslag gemaakt kan worden.

8

Kunst in de openbare ruimte / projecten op het gebied van beeldende kunst

110.000

110.000

110.000

Doelstelling van dit budget is het mogelijk maken van activiteiten en projecten op het gebied van beeldende kunst. Door corona kon in 2021 het project omtrent het in kaart brengen van de huidige kunstcollectie en werken aan de zichtbaarheid (d.m.v. bordjes bij de kunstwerken) geen doorgang vinden. Dit project wordt in 2022 uitgevoerd.

8

Pilot projectsubsidies

200.000

114.435

85.565

Middelen zijn in 2021 ingezet.

8

Ontwikkelen kerkenvisie

75.000

75.000

75.000

Bij de septembercirculaire 2020 is eenmalig dit bedrag aan de begroting toe gevoegd. In 2021 is het niet gelukt om om de kerkenvisie te ontwikkelen. Wij stellen voor om het bedrag in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen, zodat uitvoering dan plaats kan hebben. De raad heeft gevraagd om bij de kerkenvisie betrokken te worden.

8

Noodsteunregeling Cultuur & erfgoed

150.000

103.700

46.300

46.300

Deze middelen zijn o.a. bedoeld voor de coronanoodsteunregeling Cultuur & Erfgoed 2021. De regeling staat open van 1 t/m 31 januari en de bijdragen zullen begin 2022 worden uitgekeerd.

8

Erfgoedfonds

106.560

106.560

Middelen zijn in 2021 ingezet.

8

Accommodatie ARV De Grift/BMX

50.000

50.000

BP000614 (Plankosten: onderz tbv bestemm plan). Overhevelen budget voor dekking project ARV De Grift.
Begin 2021 hebben het college en de gemeenteraad ingestemd met de realisatie van een clubaccommodat voor roeivereniging ARV de Grift. De kosten van het project worden gedekt uit een provinciale subsidie en eigen middelen. Een deel van de dekking van de eenmalige kosten komt uit het sportbudget. Het gaat om kosten voor het bouwrijp maken van het terrein voor het clubgebouw, legeskosten en kosten van onderzoeken tbv RO procedure. Het project is in 2021 opgestart, de uitvoering loopt door naar 2022. In 2022 verwachten we een onherroepelijk bestemmingsplan en het terrein bouwrijp op te kunnen leveren.

8

Apeldoornsche Bosch

110.000

110.000

Voor het herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch is een begroting en dekkingsplan gemaakt. De kosten zijn begroot op ca. 750 K. Dekking in deze fase is afkomstig van o.a. Vfonds, Mondriaanfonds, provincie Gelderland en de gemeente Apeldoorn. De toegezegde gemeentelijke bijdrage in de oprichtingsfase is € 160.000, een bedrag van € 50.000 is dit jaar al voldaan uit het beschikbare budget voor erfgoed. Door de coronamaatregelen is de uitvoering vertraagd. In de MPB 2022-2025 heeft de raad budget beschikbaar gesteld voor de structurele bijdrage van € 50.000, de eenmalige bijdrage van € 110.000 kan niet binnen de beschikbare budgetten in 2022 gedekt worden.

8

Onderzoek Sportvastgoed op orde

50.000

50.000

Op 31 augustus jl. besloot het college om een extern onderzoek uit te laten voeren naar de juridische, financiële en technische staat van het onderhoud van al het sportvastgoed. Dat inzicht is nodig om in 2022 een vliegende start te kunnen maken met de gewenste uitvoering van de Kadernota Sport en Bewegen. De middelen daarvoor waren in 2021 in de sportbegroting beschikbaar, maar het is niet gelukt om het onderzoek uit te voeren.

8

Urban 055

23.500

23.500

Onder de slogan ‘Urban heeft de toekomst’ willen we de Urban Sport en Culture scene in Apeldoorn een impuls geven. Binnen het project Urban055 Apeldoorn is het bedrijf City Legends gestart met de uitvoering van een CityScan (fase 1) waarin zij een gedetailleerde ‘foto’ maken hoe de urban scene er uit ziet en hoe deze er voor staat in Apeldoorn (nulmeting). Na deze fase wordt een multi urban activatiecampagne opgezet om het urban aanbod zichtbaar te maken, inactieve jongeren kennis te laten maken met urban en de stad bruisender te maken. Afronding van het project heeft in 2022 plaats, daarom is het noodzakelijk dat het budget in 2022 opnieuw beschikbaar wordt gesteld.

Totaal programma 8

748.050

324.695

192.055

231.300

233.500

464.800

9

Uitkoopregeling hoogspanning

1.984.127

13.853

1.970.274

0

0

De gemeente biedt de mogelijkheid eigenaren van woningen die onder hoogspanningslijnen zijn gevestigd uit te kopen. Voor de hieraan verbonden kosten kan de gemeente een vergoeding op grond van een regeling van de rijksoverheid ontvangen. Deze regeling heeft een looptijd tot eind 2021 en de woningen die hiervoor in aanmerking komen zijn door het Rijk geïnventariseerd. Oorspronkelijk waren er tien woningen welke hiervoor in aanmerking kwamen. Er zijn in de afgelopen jaren in totaal zes woningen aangekocht en voor één woning lopen momenteel nog onderhandelingen. Drie huiseigenaren hebben aangegeven geen gebruik te willen maken van de regeling. In 2021 zijn nog beperkt kosten gemaakt, maar geen aankopem meer gedaan. De mogelijkheid om nog aanvragen te doen eindigde op 1 juli 2021. Wel kunnen in 2022 en de jaren daarna nog kosten worden gedeclareerd voor het afhandelen van kosten voor bijvoorbeeld sloop, wijzigen bestemmingsplan en diverse. Voor 2022 en latere jaren verwachten we nog kosten en declaraties bij het Rijk via de Sisa te kunnen doen. Daarom hevelen we een sterk teruggebracht budget over waarvan we zeker verwachten dit in 2022 en latere jaren te besteden.

9

Uitkoopregeling hoogspanning

-1.984.127

-13.853

-1.970.274

0

0

De gemeente biedt de mogelijkheid eigenaren van woningen die onder hoogspanningslijnen zijn gevestigd uit te kopen. Voor de hieraan verbonden kosten kan de gemeente een vergoeding op grond van een regeling van de rijksoverheid ontvangen. Deze regeling heeft een looptijd tot eind 2021 en de woningen die hiervoor in aanmerking komen zijn door het Rijk geïnventariseerd. Oorspronkelijk waren er tien woningen welke hiervoor in aanmerking kwamen. Er zijn in de afgelopen jaren in totaal zes woningen aangekocht en voor één woning lopen momenteel nog onderhandelingen. Drie huiseigenaren hebben aangegeven geen gebruik te willen maken van de regeling. In 2021 zijn nog beperkt kosten gemaakt, maar geen aankopem meer gedaan. De mogelijkheid om nog aanvragen te doen eindigde op 1 juli 2021. Wel kunnen in 2022 en de jaren daarna nog kosten worden gedeclareerd voor het afhandelen van kosten voor bijvoorbeeld sloop, wijzigen bestemmingsplan en diverse. Voor 2022 en latere jaren verwachten we nog kosten en declaraties bij het Rijk via de Sisa te kunnen doen. Daarom hevelen we een sterk teruggebracht budget over waarvan we zeker verwachten dit in 2022 en latere jaren te besteden.

9

Verkenning hofruimten Binnenstad (eenmalig studiebudget)

50.000

-15.646

65.646

65.646

Voor de projecten Binnenstad zijn er ook incidenteel middelen beschikbaar gesteld, waaronder voor verkenning van hofruimten. In de MPB 2019 en verder is geld gereserveerd voor hofruimten. De hofruimten werden eind 2018 als belangrijk vervolg gezien van de herinrichting fase 3 van de binnenstad. Door de Plein van de Stad discussie in 2019 en het daaropvolgend besluit begin 2020 het programma Binnenstad in afwachting van een herijking te bevriezen was er inhoudelijk geen ruimte om er aan te werken. In het ontwikkelperspectief het Stadspark van Apeldoorn (vastgesteld in januari 2021) is opnieuw aandacht gevraagd voor de verschillende hoven. In aanvulling op Oranjeriehof en Grote Markthof is daar de KPN hof in de loop van 2021 bijgekomen. Inhoudelijk sluiten de herinrichtingen van de verschillende hoven goed aan op de ambities zoals verwoord in het gebiedsprofiel Binnenstad dat onderdeel is van de omgevingsvisie. De voorbereidende werkzaamheden in 2021 als het gaat om de hoven krijgen in 2022 dus een vervolg waarvoor ook weer budget nodig is. De exacte bestedingsrichting van het al beschikbaar gestelde budget hofruimten is nog onderwerp van overleg. Dit omdat er in aanvulling op gemeentelijk budget verschillende subsidies beschikbaar zijn. Nog bekeken moet worden waar de inzet van het gemeentelijke geld de grootste impact heeft en meest nodig is.
Quick wins aanloopstraten Binnenstad is samengevoegd met Verkenning hofruimten Binnenstad

9

Quick wins aanloopstraten Binnenstad

70.646

55.000

15.646

Voor de projecten Binnenstad zijn er ook incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor quickwins aanloopstraten. Van het resterende budget quickwins aanloopstraten is een laatste activiteit nog niet in kalenderjaar 2021 afgewikkeld. Dit betreft een te realiseren lichtkunstwerk op het Leienplein. Plaatsing van het lichtkunstwerk was voorzien in 2021 maar doordat de benodigde materialen met vertraging zijn aangeleverd, wordt dit uiterlijk in februari 2022 gerealiseerd.

9

Implementatie Omgevingswet

352.294

352.294

302.700

302.700

Het programma implementatie Omgevingswet betreft een meerjarig programma. Het restant budget 2021 bedraagt € 300.000. Door het uitstel van de invoering van de Omgevingswet (vooralsnog) naar 1 juli 2022 hebben wij er rekening mee gehouden dat voor een deel van het budget 2021 herfasering nodig is naar 2022 vanwege het doorlopen en aanpassen van het implementatie programma. Het budget dat in 2021 niet besteed wordt, zal daarom worden overgeboekt naar 2022.

9

Onderzoeksbudget ECO II

144.165

144.165

In de MPB 2020-2023 is € 250.000 beschikbaar gesteld om te onderzoeken of een bedrijventerrein op ECO II haalbaar is. In 2020 hebben we u raad geïnformeerd over de stand van zaken. Daarbij heeft u besloten van het restant budget de onderzoeken te doen die nodig zijn om een grex te gaan opzetten en openen. Eén van deze onderzoeken is het onderzoek naar stikstof. De middelen zijn hiervoor in 2021 geheel ingezet.

9

Digitalisering bouwarchief

148.800

148.800

Na openbare aanbesteding is de opdracht tot digitalisering van het bouwvergunningen- en omgevingsvergunningenarchief jaargangen 1973-2016 van 1.150 m1 in aug. 2017 gegund voor een bedrag van ruim € 533.000 en in sept. 2017 gestart. Het contract loopt van aug. 2017 tot 2022.
Door de niet voorziene complexiteit van deze deelopdracht door de leverancier is de levering sterk vertraagd. Facturatie is aangehouden totdat weer geleverd kan worden. Algehele oplevering wordt in 2022 verwacht waarbij na decharge van de opdracht finale kwijting kan plaats vinden.
Het ROP budget is volledig besteed en voor 2021 melden we een tekort bij de jaarrekeningverantwoording, hetgeen ook in de tussentijdse rapportage is gemeld.

9

Uitvoering asbest(sloop)taken

50.000

50.000

Middelen zijn in 2021 ingezet.

9

Kapstok buitenleven en samenleven.

250.000

215.840

34.160

34.160

Bedrag is in 2020 door het rijk in de september circulaire beschikbaar gesteld als tegemoetkoming in de kosten corona maatregelen en in december 2020 heeft de Raad ingestemd met de besteding. Hiermee kwamen deze middelen beschikbaar voor de inzet voor coronamaatregelen in 2021. Door het grillige verloop van de coronapandemie is het budget nog niet volledig besteed.

9

Apeldoorn Oranjestad / wij zijn veluwe

206.641

206.641

254.539

461.180

Het project Koninklijke Veluwe is verbonden aan de opening van Paleis het Loo. De opening is door vertraging in de verbouwing uitgesteld naar 2022. Daarom stellen wij voor het budget van € 461.180 als overlopend project door te schuiven naar 2022.

9

Economische alliantie

50.000

50.000

Middelen zijn in 2021 ingezet.

9

Toekomstbestendige bedrijventerreinen

120.000

120.000

Veel activiteiten worden in samenwerking of op initiatief vanuit het bedrijfsleven uitgevoerd. In de huidige omstandigheden is het lastig om daar uitvoering aan te geven. Omdat het een structureel budget betreft, valt de overlopende post in 2021 vrij.

9

Visit Veluwe Ondersteuning

241.800

241.800

Middelen zijn in 2021 ingezet.

9

Weekmarkten

80.000

29.123

50.877

50.877

In 2020 zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart voor het realiseren van de definitieve uitwijklocatie. Vanwege corona zijn de uitvoerende werkzaamheden later gepland en is met de uitvoering in het vierde kwartaal van 2021 gestart, maar lopen door in 2022. Het restant op het budget dat u specifiek beschikbaar heeft gesteld voor de verplaatsing van de markt voor verkeersmaatregelen en fysieke aanpassingen waaronder straatmeubilair, bedraagt 50.000. Dit budget nemen we mee naar 2022 om de lasten voor maatregelen voor de uitwijklocatie die in 2022 doorlopen te kunnen dekken. De werkzaamheden worden voor 100% in de eerste helft van 2022 besteed.
Over de definitieve uitwijklocatie van de warenmarkt bent u in juni geïnformeerd.

9

Welkom in Apeldoorn

90.000

90.000

Middelen zijn in 2021 ingezet.

9

DSO-koppelingen

210.000

131.100

78.900

10.560

89.460

Het budget dat via de ROP overgeboekt wordt is voor de implementatie en licentiekosten 2022 van de nieuwe software.

9

DSO opwerken kernregistraties

116.000

116.000

209.215

209.215

Het budget opwerken kernregistraties betreft een meerjarig budget. Het restant budget dat in 2021 niet besteed wordt, zal daarom worden overgeboekt naar 2022.

Totaal programma 9

2.180.346

1.624.122

120.000

436.224

777.014

1.213.238

Totaal

12.952.241

6.206.169

5.110.907

1.635.165

9.891.449

11.526.614

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 18:07:57 met de export van 05/24/2022 15:56:14